22.12.2017r.   Akcja przekazania świątecznych paczek dla rodzin i osób potrzebujących wsparcia.

W dniu 22.12.2017 r. w siedzibie Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie, przekazane zostały paczki świąteczne dla 100 rodzin.

Koszt udzielonej pomocy 5000 zł.
Paczki wydali wolontariusze PCK z Szkolnego Koła PCK przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Krośnie w osobach: Klaudia Parysz, Arkadiusz Sajdak, Bartosz Guzik, Wiktoria Pelc, wraz z opiekunem p. Walerianem Więchem – nauczycielem ZSP Nr 4 w Krośnie i pracownikami Biura OR PCK w Krośnie.
Udzielenie pomocy było możliwe dzięki wsparciu Urzędu Miasta Krosna i Społeczeństwa Miasta Krosna.

1 1 1 1 1


15.12.2017r.   XXVI – Ogólnopolska Olimpiada PCK Promocji Zdrowego Stylu Życia – Etap Rejonowy.

1

W XXVI – Ogólnopolskiej Olimpiadzie PCK Promocji Zdrowego Stylu Życia – Etap Rejonowy , która odbyła się w sali narad Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie ul. Rynek 2 w dniu 15.12.2017 r. wzięło udział 5 gimnazjalistów.
W etapie szkolnym, wzięło udział 84 uczniów. W etapie rejonowym wzięło udział
5 uczniów z 5 szkół gimnazjalnych.

I – miejsce Jakub Piwowarski – Gimnazjum Nr 1 w Krośnie
II – miejsce – Gabriela Romańczak – Gimnazjum w Milczy
III –miejsce- Julia Stasiowska – Gimnazjum w Zręcinie


Zwycięzca eliminacji rejonowych, uczeń Jakub Piwowarski w dniu 15 marca 2018r. reprezentowała będzie nasz rejon na etapie okręgowym w Rzeszowie.
Olimpiadę zorganizował Oddział Rejonowy PCK w Krośnie, we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Krośnie . Nagrody , dyplomy, oraz poczęstunek dla uczestników i opiekunów ufundowali : Oddział Rejonowy PCK
w Krośnie i Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemio-logiczna w Krośnie

1 1


8.11.2017r.   Zbiórka publicznea do puszek PCK.

Fundusze uzyskane ze zbiórki: 1906,94 złotych

Kwestowało 34 członków i wolontariuszy ze Szkolnego Koła i Klubu HDK PCK przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Krośnie i OHP w Krośnie, pod nadzorem nauczyciela-opiekuna Szkolnego Koła i Klubu HDK PCK przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Krośnie p. Waleriana Więcha i Kierownika Biura Oddziału Rejonowego PCK w Krośnie p. Mariana Wszołka. Wolontariat prowadzony przez członków Szkolnego Koła PCK cieszy się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem młodzieży. Uczniowie z sercem podchodzą do tego typu działań organizowanych i chętnie biorą w nich udział.
Za zebrane w zbiórce środki finansowe, zostaną przeznaczone pomoc dla osób i rodzin potrzebujących wsparcia.

Uczniowie Damian Plajstek i Krzysztof Gierlicki z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Krośnie, zebrali najwyższą kwotę tj. : 432,58 zł.

Pełna dokumentacja z prowadzonych zbiórek jest do wglądu w siedzibie Od-działu Rejonowego PCK w Krośnie.
Serdeczne podziękowanie składam ofiarodawcą, dyrekcji szkoły, opiekunowi Szkolnego Koła PCK oraz rodzicom za wyrażenie zgody do udziału w kweście

1 1 1 1 1


  Konferencja Nauczycieli – Opiekunów Szkolnych Kół PCK z terenu powiatu krośnieńskiego.

W Konferencji Nauczycieli – Opiekunów Szkolnych Kół PCK z terenu powiatu krośnieńskie-go, uczestniczyło 40 nauczycieli: ze szkół podstawowych 20 osoby, gimnazjum 11 osób , szkół ponadgimnazjalnych 9 osób, oraz członkowie Zarządu Oddziału Rejonowego PCK, Komisji Rewizyjnej OR PCK i pracownicy Biura PCK w Krośnie.

Przebieg konferencji:
1.Wystąpienie lek. med. Władysława Tlałki - Prezesa Oddziału Rejonowego PCK w Krośnie. Przekazanie życzeń Prezesa ZG PCK w Warszawie p. Stanisława Kracika, skierowanych do działaczy młodzieżowych z okazji 96 rocznicy działąlności młodzieżowej w PCK.
2.Przedstawienie przez p. Justynę Puchyrską – Organizatora Specjalistycznych Usług Opiekuńczych nad Chorym w Domu w Krośnie, sprawozdania z działalności Oddziału Rejonowe-go PCK w Krośnie za rok szkolny 2016/2017 r. w tym informacji o prowadzonych przez Polski Czerwony Krzyż akcjach edukacyjnych i charytatywnych.
3.Przekazanie podziękowań i upominków w formie apteczek za wspieranie działalności humanitarnej PCK poprzez przykazanie darów w formie: pościeli, środków czystościowych, żywności. Za okazaną pomoc zostały wyróżnione Szkolne Koła PCK przy: Zespole Szkół Publicznych w Jedliczu, Szkole Podstawowej w Rogach, Zespole Szkół Publicznych w Kopytowej, Miejskim Zespole Szkół z Oddziałem Integracyjnym - Szkoła Podstawowa Nr 14 w Kro-śnie, Szkole Podstawowej w Łękach Strzyżowskich, Zespole Szkół w Iskrzyni, Szkole Podstawowej w Króliku Polskim i Szkole Podstawowej w Bziance.
4.Wykład pt. „Rola szkoły – w przypadku przemocy wobec dzieci w rodzinie” przeprowadziła p. mgr Agnieszka Zygarowicz – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie,
5.Pani Katarzyna Stachyrak – Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krośnie, przedstawiła zasady realizacji programu Edukacyjnego dla Szkół Ponadgimnazjalnych pt. „Nie Pal ! Nie Truj!”
6. Dyskusja, sprawy różne.

Wszystkim uczestnikom przekazano materiały szkoleniowe i dydaktyczne przekazane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Krośnie, Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Krośnie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie i Polski Czerwony Krzyż w formie: plakaty, broszury dotyczące promocji zdrowego stylu życia , znaczki członkowskie, druki sprawozdań z działalności szkolnego koła PCK, kalendarze ścienne i kalendarzyki kieszonkowe na rok 2018.

Termin i program konferencji został zatwierdzony przez mgr Grażynę Gregorczyk - Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Krośnie i mgr Lucynę Opoń – Kierownika Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – oddział w Krośnie.

1 1 1 1 1


27.10.2017 r.  Uroczystości jubileuszowe 15-lecia działalności Klubu HDK PCK przy Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu, obchodzone w ramach Dni HDK PCK w Polsce.

Dnia 27.10.2017 r. w Hali GOS i R w Jedliczu, odbyły się uroczystości jubileuszowe 15-lecia działalności Klubu HDK PCK przy Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu, ob-chodzone w ramach Dni HDK PCK w Polsce.

42 Honorowych Dawców Krwi PCK, uczniów z 14 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Mia-sta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego, i Państwowej Wyższej Szkol Zawodowej w Krośnie, otrzymało wyróżnienia w postaci statuetki „Serce na dłoni”, a 14 Nauczycieli – Opiekunów Szkolnych Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK z terenu Miasta Krosna i Powiatu Kro-śnieńskiego, otrzymało okolicznościowe upominki i pisemne podziękowania, za promocję i organizację honorowego krwiodawstwa na terenie swoich szkół. Pisemne podziękowania i upominki ufundowała p. Ewa Zawilińska – Dyrektor R C K i K w Rzeszowie,

Pan Mariusz Kielar – dyrektor szkoły, założyciel Klubu HDK PCK przy ZS w Jedliczu, Zasłużony Honorowy Dawca Krwi PCK, został wyróżniony Odznaką Honorową PCK IV- stopnia. Klub HDK PCK przy Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu, z oka-zji obchodzonego jubileuszu, wyróżniony został Odznaką Zasłużony HDK PCK III – stopnia.

Gośćmi uroczystości byli: p. Alicja Zając –Senator RP, Członek PZO PCK w Rzeszowie, p. Jan Juszczak – Starosta Powiatu Krośnieńskiego, p. Kamil Kurowski Z-ca Burmistrza Jedlicza, Katarzyna Karolina Pluskwa – Kierownik Terenowego Oddziału RCK i K w Krośnie, p. Władysław Tlałka – Prezes OR PCK w Krośnie, p. Ewa Wajs – Zastępca Prezesa OR PCK w Krośnie, p. Marian Wszołek – Kierownik OR PCK w Krośnie, p. Sławomir Stefański - Przewodniczący Klubu HDK PCK przy OSP w Ustrobnej, p. Sławomir Urbanek – Z-ca Przewodniczący Klubu HDK PCK przy Krosno Glass sp. z o.o. w Krośnie, płk Henryk Zając – przedstawiciel Ordynariatu Wojska Polskiego, p. Julian Szmyd – Honorowy Prezes HDK przy Rafinerii Nafty w Jedliczu, dyrektorzy krośnieńskich szkół ponadgimnazjalnych i młodzież szkolna.
Patronat Honorowy nad jubileuszem objął p. Jan Juszczak – Starosta Powiatu Krośnieńskiego. Spotkanie współfinansowane było przez: Urząd Miasta Krosna, ZS w Jedliczu, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie i Oddział Rejonowy PCK w Kro-śnie. Po uroczystościach, uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek.

1 1 1 1 1


27.10.2017 r.  V – XVII Turniej Piłki Siatkowej Szkolnych Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK

W dniu 27 października 2017 roku, odbył się XVII Turniej Piłki Siatkowej Szkolnych Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK.W turnieju wzięło udział 6 drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Krosna. Organizatorami turnieju byli: Oddział Rejonowy PCK w Krośnie oraz Dyrekcja i Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK działający przy I - Liceum Ogólnokształcącym w Krośnie. Zawody rozegrano w hali sportowej I - Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie.

Kolejność zajętych miejsc w turnieju:
1 - miejsce I Liceum Ogólnokształcące w Krośnie
2 -miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Krośnie
3– miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie
4 - miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Krośnie
5 – miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krośnie
6 - miejsce II Liceum Ogólnokształcące w Krośnie

Trzy pierwsze drużyny otrzymały pamiątkowe puchary i sprzęt sportowy ufundowany przez OR PCK w Krośnie, które wręczyła p. Justyna Puchyrska- Z-ca Kierownika Od-działu Rejonowego PCK w Krośnie. Zawody sędziowali: p.p. Katarzyna Kustroń, Tomasz Nowakowski i Paweł Habrat. Turniej zorganizował i przeprowadził p. Krzysztof Nalborski.

1 1


9.09.2017 r.  V – Rekreacyjny Rajd Rowerowy Honorowych Dawców Krwi i Szpiku Kostnego.

Trasa wiodła z Krosna do Łęk Strzyżowskich i z powrotem do Krosna. Start rajdu nastąpił tradycyjnie z krośnieńskiej starówki, a cała trasa miała długość 58 kilometrów.

Celem zorganizowania rajdu było: promowanie zdrowego stylu życia, pro-mocja honorowego krwiodawstwa, promowanie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, nawiązanie współpracy między organizacjami pozarządowymi, oraz popularyzacja jazdy rowerowej jako czynnej formy rekreacji.
W rajdzie uczestniczyło 85 rowerzystów.
Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali okolicznościowe dyplomy, medale i przypinki. Uczestnicy, którzy wzięli udział we wszystkich 5 rajdach otrzymali dodatkowe wyróżnienia.
Organizatorami rajdu byli; Urząd Miasta Krosna, Urząd Gminy Wojaszówka, Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie i Krośnieńskie Towarzystwo Cyklistów.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji rajdu i jego uczestnikom.

1 1 1 1 1 1 1 1


30.08.2017 r.  V – Rekreacyjny Rajd Rowerowy Honorowych Dawców Krwi i Szpiku Kostnego na trasie Krosno – Wojaszówka.

Celem zorganizowania rajdu jest: promowanie zdrowego stylu życia, promocja honorowego krwiodawstwa, promowanie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, nawiązanie współpracy między organizacjami pozarządowymi,           a przede wszystkim popularyzacja jazdy rowerowej jako czynnej formy rekreacji.

Organizatorami Rajdu są: Prezydent Miasta Krosna, Wójt Gminy Wojaszówka, Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie i Krośnieńskie Towarzystwo Cyklistów.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Rajdzie.

1

Pobierz regulamin rajdu


23.06.2017 r.  X Edycji Ogólnopolskiego Programu Polskiego Czerwonego Krzyża z Grupą Muszkieterów pod hasłem: „ ZBIERAMY KREW DLA POLSKI”.

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie i Sklep „Intermarche” w Krośnie, zorganizowali 23 czerwca 2017 r. w godz. 9.00 – 12.00 pobór krwi do ambulansu. Poprzedzony został szeroką akcją promocyjną na terenie miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego.

Gotowość oddania krwi zgłosiło 24 osób.
Oddało 13 osób.
Pobrano 5 litrów 850 ml. krwi
.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przy-byli oddać honorowo krew.

Dodatkowe podziękowania składamy: Tygodnikowi „Nowe Podkarpacie”, Regionalnemu Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Krośnie, portalom internetowym: Krosno24.pl, KrosnoCity.pl, Krosno112.pl, TerazKrosno.pl, TeleKrosno.pl, Neon.info.pl, Trendyradio.pl, i klubom HDK PCK, za pomoc w promowaniu akcji.
W akcji czynny udział wzięli wolontariusze Miejskiej Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK w Krośnie, zapraszając przechodniów do oddania krwi, a także prezentując udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
Poczęstunek dla krwiodawców i współorganizatorów przygotował sklep Intermarche.

1 1 1 1 1


9.06.2017 r.  Apel o oddawanie honorowo krwi dla potrzeb służby zdrowia.

W lipcu i sierpniu wzrasta zapotrzebowanie na krew. Częściej niż w pozostałych okresach roku na oddziały szpitalne trafiają ofiary wypadków – w szczególności komunikacyjnych. Każda kropla krwi jest na wagę złota. Z uwagi na powyższe Polski Czerwony Krzyż w Krośnie, Sklep Intermarche w Krośnie i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oddział w Rzeszowie, jest organizatorem akcji poboru krwi.

Data, miejsce i godzina akcji:

23 czerwca 2017 r. (piątek)
Plac przed Sklepem Intermarche w Krośnie
ul. Podchorążych 12 a (koło dworca PKP Krosno – Miasto)
w godz. 9.00 – 12.00

Wszystkich chętnych zapraszamy do oddania honorowo krwi.
W imieniu organizatorów zaprasza

Marian Wszołek
Kierownik
OR PCK w Krośnie

1


27.04.2017 r.  z Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Słowackiego Czerwonego Krzyża.

Dnia 27 kwietnia br. w Świdniku na Słowacji, odbyły się Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Szkolnych Drużyn Medyczno-Sanitarnych Słowackiego Czerwonego Krzyża. Gościnnie w mistrzostwach Polski Czerwony Krzyż w Krośnie, reprezentowany był przez uczniów klasy ratowniczej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Krośnie i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie.
Młodzi ratownicy udzielali pierwszej pomocy w jedenastu ogniskach urazowych , gdzie m. in. pomagali w zakrztuszeniu, zawale serca, wytrzewieniu, krwotoku tętniczym z kończyny dolnej, złamaniu otwartym kości przedramienia i omdleniu. Ponadto wszyscy uczestnicy wykonywali resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomach medycznych. Dla uczniów, udział w zawodach, był doskonałą lekcją działań praktycznych.
Opiekunami drużyn byli Instruktorzy Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża : p. Justyna Puchyrska i p. Zbigniew Moskal nauczyciele z w/w szkół.
Za udział w mistrzostwach, drużyny otrzymały puchary oraz okolicznościowe upominki. Słowa podziękowania należą się Słowackiemu Czerwonemu Krzyżowi za serdeczne przyjęcie i opiekę nad naszą delegacją.

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie, składa serdeczne podziękowanie młodzieży, dyrekcjom szkół i gronu pedagogicznemu za godne reprezentowanie szkoły i Polskiego Czerwonego Krzyża.

1 1 1


25.04.2017 r.  POWIATOWE MISTRZOSTWA PIERWSZEJ POMOCY SZKOLNYCH DRUŻYN MEDYCZNO – SANITARNYCH POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

Podczas tegorocznej edycji Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK przeprowadzonych
w dniu 25 kwietnia br. na obiekcie Kampusu Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krosno – Suchodół, młodzież szkół ponadgimnazjalnych z powiatu jasielskiego, krośnieńskiego i Świdnika – Słowacja, udzielała pomocy osobom poszkodowanym w pozorowanych 5 - stanowiskach urazowych w tym BLS . Dodatkowo, młodzież wypełniała pisemny test. W mistrzostwach udział wzięło
13 drużyn.

Wyniki końcowe Powiatowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK dla Rejonu Krosno.
Zajęte miejsce:
I. II – Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie
II. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Bronisława Markiewicza w Krośnie
III. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im Ignacego Łukasiewicza Krośnie
IV. Zespół Ogólnokształcących (I – L0 ) w Krośnie
V. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie
VI. Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju
VII. Zespół Szkół w Iwoniczu

Wyniki końcowe Powiatowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK dla Rejonu Jasło:
Zajęte miejsce:
I. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach
II. Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle
III. Zespół Szkół w Trzcinicy
IV. II – Liceum Ogólnokształcące w Jaśle
V. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle

Poza konkursem udział w mistrzostwach wzięła drużyna ze Świdnika (Słowacja).
Honorowym Patronatem mistrzostwa objął Pan Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna.

Sponsorem głównym mistrzostw był Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie.
Drużyny z II – Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie i Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach , wezmą udział w Okręgowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK w Rzeszowie. Drużyny z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im Ignacego Łukasiewicza w Krośnie i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Bronisława Markiewicza w Krośnie, wezmą udział w Mistrzostwach Słowackiego Czerwonego Krzyża w dniu 27.04.2017 r. w Świdniku.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania mistrzostw.

1
1 1 1 1 1 1 1 1


  

1


6.04.2017 r.  Zbiórka publiczna

W dniu 6 kwietnia 2017 roku, w godzinach 7:30 do 13:00, młodzież szkolna kwestowała na ulicach Miasta Krosna. Pomimo deszczowej aury wolontariusze zebrali kwotę 1719,04 złotych.
Kwestowało 32 członków i wolontariuszy ze Szkolnego Koła i Klubu HDK PCK przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Krośnie, pod nadzorem nauczyciela-opiekuna Szkolnego Koła i Klubu HDK PCK przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Krośnie p. Waleriana Więcha i Kierownika Biura Oddziału Rejonowego PCK  w Krośnie p. Mariana Wszołka. Wolontariat prowadzony przez członków Szkolnego Koła PCK cieszy się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem młodzieży.
Zebrane w zbiórce środki finansowe, zostaną przeznaczone pomoc dla osób i rodzin potrzebujących wsparcia. Najwięcej środków finansowych zebrali wolontariusze:
1. Gabriel Woźniak – III v/b, Bartłomiej Bałon – II b/g – 366,60 zł
2. Patryk Pietrzyk I r, Wiktoria Wajda I r – 247,36 zł
3. Mariusz Dzerowicz – I S m ZSZ, Maciej Matelowski – I S m ZSZ – 150, 65 zł
4. Marcin Pietrasz – I S m ZSZ, Dominik Figlus – I S m ZSZ –150,43 zł.

Zarząd Oddziału PCK w Krośnie, Dyrekcja szkoły, oraz organizatorzy akcji składają serdeczne podziękowanie młodzieży za wspaniałą postawę jak również rodzicom za wyrażenie zgody na pracę społeczną ich dzieci. Ponadto, dziękujemy darczyńcom za przekazane datki do czerwonokrzyskich puszek.

1 1 1 1 1


20.03.2017 r.  Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie poszukuje osób do pracy !!!

OFERTA PRACY 1 - Prowadzenie terapii indywidualnej z dziećmi
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie, poszukuje osób z wykształceniem:
- Pedagogicznym + oligofrenopedagogika
- Pedagogika specjalna

Praca polega na:
- prowadzeniu terapii indywidualnej z dziećmi (w miejscu zamieszkania) na terenie powiatu krośnieńskiego (gminy : Krosno, Korczyna i Krościenko Wyżne) .
- dzieci w wieku od 4 do 15 lat .

Zatrudnienie:
- godziny pracy elastyczne od 2 godz. do 9 godz. tygodniowo
- umowa zlecenie

Dane kontaktowe:
tel. 13 43 236 18
fax. 13 43 241 97
e-mail: or.krosno@pck.org.pl
lub osobiście w biurze Oddziału Rejonowego PCK ul. Rynek 2 38-400 Krosno

OFERTA PRACY 2 - Prowadzenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie, poszukuje osób z wykształceniem:
- Pielęgniarka dyplomowana
- Opiekun medyczny
- Opiekunka Środowiskowa

Praca polega na:
- prowadzeniu usług opiekuńczych w domu podpieczonego na terenie powiatu krośnieńskiego (gminy : Krosno, Korczyna i Krościenko Wyżne) .

Zatrudnienie:
- umowa zlecenie

Dane kontaktowe:
tel. 13 43 236 18
fax. 13 43 241 97
e-mail: or.krosno@pck.org.pl
lub osobiście w biurze Oddziału Rejonowego PCK ul. Rynek 2 38-400 Krosno


16.12.2016 r.  XXV – Ogólnopolska Olimpiada PCK Promocji Zdrowego Stylu Życia – Etap Rejonowy.

W XXV – Ogólnopolskiej Olimpiadzie PCK Promocji Zdrowego Stylu Życia – Etap Rejo-nowy , która odbyła się w sali narad Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie ul. Rynek 2 w dniu 16.12.2016 r. wzięło udział 15 gimnazjalistów.
W etapie szkolnym, wzięło udział 708 uczniów. Test wypełniło 232 uczniów a 476 uczestniczyło w wydarzeniu sportowym promującym zdrowy styl życia. W etapie rejonowym wzięło udział 15 uczniów z 15 szkół gimnazjalnych.

I – miejsce Alicja Menet – Gimnazjum Muzyczne w Krośnie
II – miejsce – Martyna Gac – Gimnazjum w Łękach Dukielskich
III –miejsce- Julia Pelczar – Gimnazjum we Wróbliku Szlacheckim


Zwycięzca eliminacji rejonowych, uczennica Alicja Menet w miesiącu marcu 2017 r. repre-zentowała będzie nasz rejon na eliminacjach wojewódzkich w Rzeszowie. Olimpiadę zorganizował Oddział Rejonowy PCK w Krośnie, we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Krośnie.
Nagrody , dyplomy, oraz poczęstunek dla uczestników i opiekunów ufundowali : Oddział Rejonowy PCK w Krośnie i Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krośnie.

1
1 1 1


22.12.2016 r.  Akcja przekazania świątecznych paczek dla rodzin i osób potrzebujących wsparcia.

W siedzibie Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie, przekazane zostały paczki świąteczne dla 80 rodzin.
Koszt udzielonej pomocy 6000 zł.

Paczki wydali wolontariusze PCK z Szkolnego Koła PCK przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Krośnie w osobach: Wiktoria Pelc, Klaudia Paradysz, Arkadiusz Sajdak, Bartosz Guzik wraz z opiekunem p. Walerianem Więchem – nauczycielem ZSP Nr 4 w Krośnie i p. Marianem Wszołek – Kierownikiem Biura OR PCK w Krośnie. Udzielenie pomocy było możliwe dzięki wsparciu Urzędu Miasta Krosna i Społeczeństwa Miasta Krosna.

1

1 1 1 1


11.12.2016 r.  Marian Wszołek Laureat Konkursu Prezydenta Miasta Krosna "Zasłużony dla Wolontariatu 2016"

1 1 1 1


10.12.2016 r.  Uroczyste obchody Honorowego Krwiodawstwa Słowackiego Czerwonego Krzyża w Świdniku na Słowacji.

Od 1992 roku Polski Czerwony Krzyż w Krośnie, prowadzi współpracę ze Słowackim Czer-wonym Krzyżem w Świdniku. Współpraca realizowana jest poprzez spotkania robocze, udział w zawodach medyczno – sanitarnych, uroczystych spotkaniach z okazji dni honorowego krwiodawstwa, wymianę materiałów promujących działalność naszych stowarzyszeń.

W dniu 09.12.2016 r. w Domu Kultury w Świdniku na Słowacji , odbyło się uroczyste spotkanie z Honorowymi Dawcami Krwi zrzeszonymi przy Słowackim Czerwonym Krzyżu. 79 Honorowych Dawców Krwi Słowackiego Czerwonego Krzyża, otrzymało brązowe, srebrne, złote i diamentowe odznaczenia prof. MUDr. Jana Janskeho i okolicznościowe upo-minki.

Na zaproszenie Słowackiego Czerwonego Krzyża w Świdniku, w uroczystościach uczestni-czyła delegacja z Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie reprezen-towana przez : p. Władysława Tlałkę -Prezesa OR PCK w Krośnie, p. Ewę Wajs – Zastępcę Prezesa OR PCK w Krośnie i p. Mariana Wszołka – Kierownika Biura OR PCK w Krośnie. Delegacja w imieniu własnym i Honorowych Dawców Krwi PCK z terenu Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego, przekazała okolicznościowy list i pamiątkową statuetkę „Serce na dłoni”. Uroczystości uświetnił występ zespołu ludowego ze Świdnika.

1 1 1 1 1 1


29.11.2016 r.  Jubileusz 15 – lecia działalności Klubu HDK PCK przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, obchodzonych w ramach Dni HDK PCK w Polsce.

Dnia 29.11.2016 r. w Auli PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie, odbyły się uroczystości jubileuszowe 15-lecia działalności Klubu HDK PCK przy PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie, w ramach obchodzonych Dni HDK PCK w Polsce.
65 Honorowych Dawców Krwi PCK, uczniów z 12 szkół ponadgimnazjalnych i Państwowej Wyższej Szkol Zawodowej w Krośnie z terenu Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego, otrzymało wyróżnienia w postaci statuetki „Serce na ręce”, a 13 Nauczycieli – Opiekunów Szkolnych Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK z terenu Miasta Krosna i Powiatu Kro-śnieńskiego, otrzymało okolicznościowe upominki i pisemne podziękowania, za promocję i organizację honorowego krwiodawstwa na terenie swoich szkół.
Klub HDK PCK przy PWSZ w Krośnie, z okazji obchodzonego jubileuszu, wyróżniony został Zbiorczą Odznaką Zasłużony HDK PCK III – stopnia.
Pan Dawid Makowicz, otrzymał odznakę Zasłużony HDK PCK I stopnia po oddaniu 18 li-trów krwi. Pan Mateusz Świszcz, otrzymał odznakę Zasłużony HDK PCK II stopnia po oddaniu 12 litrów krwi. Pan Adrian Harowski, otrzymał odznakę Zasłużony HDK PCK III stopnia po oddaniu 6 litrów krwi, a Pani Barbara Malska –Juszczęć, otrzymała odznakę Zasłużony HDK PCK III stopnia po oddaniu 5 litrów krwi. Pani Renata Rabiasz – Opiekunka Klubu HDK PCK przy PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie, została wyróżniona statuetką „Serce” za bardzo aktywną pracę społeczną.

Pisemnymi podziękowaniami p. Ewy Zawilińskiej – Dyrektora R C K i K w Rzeszowie, zo-stali wyróżnieni: p. Grzegorz Przebinda- Rektor PWSZ w Krośnie, p. Renata Rabiasz – Dy-rektor Instytutu Zdrowia i Gospodarki PWSZ w Krośnie, p. Władysław Tlałka-Prezes OR PCK w Krośnie i p. Marian Wszołek – Kierownik Biura OR PCK w Krośnie.

Gośćmi uroczystości byli: p. Bronisław Baran – Zastępca Prezydenta Miasta Krosna, ks. Prałat Tadeusz Buchowski – Kapelan PCK i HDK PCK w Krośnie, p. Grzegorz Przebinda - Rektor PWSZ w Krośnie, p. Zbigniew Barabasz – Prorektor ds. Rozwoju PWSZ w Krośnie, p. Dominik Wróbel – Prorektor ds. Studiów PWSZ w Krośnie, p. Franciszek Tereszkiewicz- Kanclerz PWSZ w Krośnie, p. Piotr Masłowski – Z-ca Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie, p. Antoni Olak- Członek Zarządu Głównego PCK w Warszawie, Z-ca Prezesa Z OO PCK w Rzeszowie, p. Urszula Bzdek -Z-ca Dyrektora RCK i K w Rze-szowie, p. Katarzyna Karolina Pluskwa – Kierownik Terenowego Oddziału RCK i K w Kro-śnie, p. Władysław Tlałka – Prezes OR PCK w Krośnie, p. Ewa Wajs – Zastępca Prezesa OR PCK w Krośnie, p. Maciej Maruszak – Dyrektor PO PCK w Rzeszowie, p. Sławomir Stefań-ski –Wójt Gminy Wojaszówka, Przewodniczący Klubu HDK PCK przy OSP w Ustrobnej, p. Edward Gębuś – Przewodniczący Klubu HDK PCK przy Krosno Glass sp. z o.o. w Krośnie, poprzedni opiekunowie Klubu HDK PCK przy PWSZ w Krośnie, dyrektorzy krośnieńskich szkół ponadgimnazjalnych i młodzież szkolna.

Patronat Honorowy nad jubileuszem objął p. Piotr Przytocki – Prezydent Miasta Krosna.

Spotkanie współfinansowane było przez: Urząd Miasta Krosna, PWSZ w Krośnie, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie i Oddział Rejonowy PCK w Krośnie.

1 1 1 1 1 1 1 1 1


18.11.2016 r.  Jubileusz 55 - letniej działalności Punktów Opieki nad Chorym w Domu Polskiego Czerwonego Krzyża.

Jednym z podstawowych celów PCK, jest zapobieganie cierpieniom ludzkim
 i łagodzenie ich skutków oraz polepszenie warunków życia osób potrzebujących wsparcia. Bardzo ważnym statutowym zadaniem PCK, jest prowadzenie działalności
w dziedzinie opieki i pomocy społecznej, organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo – socjalnych, rehabilitacyjnych, a także rekrutacja, szkolenie
 i organizowanie personelu do realizacji tych celów. Polski Czerwony Krzyż zajmuje się organizacją pomocy w formie usług opiekuńczych w do-mu chorego, sprawowanych przez siostry PCK od 1961r. Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża
w Krośnie, w chwili obecnej realizuje specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym
w domu, na zlecenie samorządów lokalnych gmin: Krosno, Korczyna i Krościenko Wyżne. Obejmujemy opieką 120 podopiecznych przy zatrudnieniu 60 sióstr PCK. Dodatkowo siostry PCK świadczą specjalistyczne usługi opiekuńcze nad dzieckiem
z zaburzeniami psychicznymi.

Zadaniem siostry PCK jest:
-utrzymanie prawidłowego kontaktu z osobą chorą i pozyskanie jej akceptacji
w stosunku do proponowanych form pomocy,
-rozpoznawanie potrzeb i problemów chorego,
-obserwacja stanu zdrowia podopiecznego i dostrzeganie ewentualnie występujących nieprawidłowości oraz pogorszenia stanu podopiecznego,
-udzielanie podopiecznemu wsparcia emocjonalnego,
-aktywizowanie chorego i wspieranie go w jego aktywności i rozwijaniu zainteresowań,
-uczenie radzenia sobie ze stresem wywołanym przewlekłą chorobą,
-zaplanowanie zakresu pomocy i dostosowanie metod działania do realiów środowiska życia chorego,
-rozpoznanie i wykorzystywanie zasobów środowiska lokalnego w zakresie programów oraz instytucji i organizacji wspierających podopiecznego i jego rodzinę w rozwiązaniu problemów życiowych podopiecznego,
-przystosowanie mieszkania do potrzeb chorego zgodnie z zasadami higieny
i bezpieczeństwa,
-zaspokajanie potrzeb chorego w zakresie higieny osobistej i podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych,
-dostosowanie diety żywieniowej do stanu zdrowia chorego,
-prowadzenie podstawowych ćwiczeń rekreacyjnych i usprawniających dostosowanych do stanu zdrowia podopiecznego,
-dbanie o bezpieczeństwo chorego i posiadanie umiejętności w zakresie udzielenia pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia życia i pogorszenia stanu zdrowia.

W ocenie zleceniodawców usług opiekuńczych i podopiecznych, siostry PCK wykonują swoją pracę w sposób wzorowy, mając zawsze na względzie poszanowanie godności drugiej osoby. Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie jest dumny z Ich pracy. Dobry wizerunek naszego stowarzyszenia w znacznym stopniu zawdzięczamy Ich ciężkiej, odpowiedzialnej i sumiennie wykonywanej pracy.

Z okazji jubileuszu w dniu 18.11.2012 r. odbyło się uroczyste spotkanie, w trakcie którego wręczono odznaczenia i podziękowania.

Odznaką Honorową PCK IV zostały wyróżnione :
- p. Jolanta Misiewicz – Siostra PCK z Krosna
- p. Anna Pelczar - Siostra PCK z Krościenka Wyżnego
- p. Krystyna Stankiewicz – Siostra PCK z Korczyny


Zbiorczą Odznaką Honorową PCK IV wyróżniono:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodziny w Krośnie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korczynie

Statuetkami „Serce na Ręce” wyróżniono:
p. Halinę Malinowską – organizator usług opiekuńczych PCK w Krośnie
Urząd Gminy w Korczynie


Z opiekunkami „siostrami PCK” spotkali się:
Pan Bronisław Baran – Zastępca Prezydenta Miasta Krosna
Pani Aleksander Mercik – Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Krośnie.
Pan Jan Omachel - Wójt Gminy Krościenko Wyżne
ks. Prałat - Tadeusz Buchowski – Kapelan PCK w Krośnie
Pani Jolanta Matys – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie
Pani Danuta Kozubek- Przedstawiciel GOPR w Korczynie


Wszyscy przekazali „Siostrom PCK” życzenia podziękowania za bardzo dobrą pracę
 i życzyli dużo szczęścia osobistego, rodzinnego, satysfakcji i wytrwałości w pracy,
a przede wszystkim zdrowia.

1 1 1 1 1 1


28.10.2016r.  XVI Turniej Piłki Siatkowej Szkolnych Klubów                         Honorowych Dawców Krwi PCK.

W dniu 28 października 2016 roku, odbył się jubileuszowy - XVI Turniej Piłki Siatkowej Szkolnych Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK.
W turnieju wzięło udział 7 drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Krosna.
Organizatorami turnieju byli: Oddział Rejonowy PCK w Krośnie oraz Dyrekcja i Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK działający przy I - Liceum Ogólnokształcącym w Krośnie. Zawody rozegrano w hali sportowej I - Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie.

Kolejność zajętych miejsc w turnieju:
1 - miejsce II Liceum Ogólnokształcące w Krośnie
2 - miejsce I Liceum Ogólnokształcące w Krośnie
3 - miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie

4 - miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Krośnie
5 – miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krośnie
6 – miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie
7- miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Krośnie

Trzy pierwsze drużyny otrzymały pamiątkowe puchary i sprzęt sportowy ufundowany przez OR PCK w Krośnie, które wręczył p. Zbigniew Chudy – Skarbnik Oddziału Rejo-nowego PCK w Krośnie.
Zawody sędziowali: p.p. Katarzyna Kustroń, Tomasz Nowakowski i Paweł Habrat.
Turniej zorganizował i przeprowadził p. Krzysztof Nalborski.

1 1 1


28.10.2016r.  Rejonowa Konferencja Nauczycieli – Opiekunów Szkolnych Kół PCK       z terenu powiatu krośnieńskiego.

W Konferencji Nauczycieli – Opiekunów Szkolnych Kół PCK z terenu powiatu krośnieńskie-go, uczestniczyło 45 nauczycieli: ze szkół podstawowych 25 osoby, gimnazjum 11 osób , szkół ponadgimnazjalnych 9 osób, oraz członkowie Zarządu Oddziału Rejonowego PCK, Komisji Rewizyjnej OR PCK     i pracownicy Biura PCK w Krośnie.
Przebieg konferencji:
1.Wystąpienie lek. med. Władysława Tlałki - Prezesa Oddziału Rejonowego PCK         w Krośnie, wygłoszenie referatu z okazji Jubileuszu 55 –lat działalności w Polsce Punktów Opieki Nad Chorym w Domu.
2.Sprawozdanie z działalności Oddziału Rejonowego PCK w Krośnie za rok szkolny 2015/2016r. przedstawił Pan Walerian Więch – członek Rejonowej Komisji Rewizyjnej Od-działu Rejonowego PCK w Krośnie.
3.Informację o przeprowadzonych przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie, akcjach edukacyjnych i charytatywnych, przedstawił. Pan Marian Wszołek – Kierownik Biura Oddziału Rejonowego PCK w Krośnie.
4.Podziękowania w formie statuetek „Serce na Dłoni”, za działalność społeczną, Szkolnym Kołom PCK przy Szkole Podstawowej Nr 14 w Krośnie, Zespole Szkół           w Jedliczu i Szkole Podstawowej Nr 1 w Dukli, wręczyli: p. lek. med. Władysław Tlałka - Prezes Oddziału Re-jonowego PCK w Krośnie i p. Marian Wszołek – Kierownik Biura Oddziału Rejonowego PCK w Krośnie.
5.Wykłady pt. „Trzymaj Formę - Aktywnie i Zdrowo” przeprowadziła mgr Anita Pelczar – pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krośnie i wykład wraz  z prezentacją pt. „Różnorodność jest normą – nie wyjątkiem - charakterystyka niepełnosprawności”, przeprowadziła mgr Maria Irzyk – psycholog, pracownik Centrum Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w Krośnie.

Wszystkim uczestnikom przekazano materiały szkoleniowe i dydaktyczne: plakaty, broszury dotyczące promocji zdrowego stylu życia , znaczki członkowskie, druki sprawozdań z działalności szkolnego koła PCK, kalendarze ścienne i kalendarzyki kieszonkowe na rok 2017.
Termin i program konferencji został zatwierdzony przez mgr Grażynę Gregorczyk - Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Krośnie
i mgr Lucynę Opoń – Kierownika Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – oddział w Krośnie

1 1 1 1 1 1 1 1


27.09.2016r.  Zbiórka publiczna do puszek PCK.

Fundusze uzyskane ze zbiórki: 1450.68 złotych
Kwestowało 30 członków i wolontariuszy ze Szkolnych Kół i Klubów HDK PCK przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Krośnie i Ochotniczym Hufcu Pracy w Krośnie pod nadzorem nauczycieli: p. Waleriana Więcha, p. Bogusława Stachyraka i kierownika biura Oddziału Rejonowego PCK w Krośnie p. Mariana Wszołka.
Wolontariat prowadzony przez członków Szkolnych Kół i Klubów HDK PCK, cieszy się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem młodzieży. Zebrane w zbiórce środki finansowe, zostaną przeznaczone na pomoc dla osób i rodzin potrzebujących wsparcia.
Uczniowie Karolina Kopczyk i Grzegorz Sidor z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Krośnie, zebrali najwyższą kwotę 289.67 zł.
Pełna dokumentacja z prowadzonych zbiórek jest do wglądu w siedzibie Od-działu Rejonowego PCK w Krośnie.
Serdeczne podziękowanie składam ofiarodawcą, dyrekcji szkół i nauczycielom – opiekunom młodzieży oraz rodzicom za wyrażenie zgody do udziału w kweście.

1 1 1 1 1


10.09.2016r.  IV – Rekreacyjny Rajd Rowerowy Honorowych Dawców Krwi i Szpiku Kostnego na trasie Krosno – Wojkówka – Odrzykoń.

Celem zorganizowania rajdu było: promowanie zdrowego stylu życia, promocja honorowego krwiodawstwa, promowanie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, nawiązanie współpracy między organizacjami pozarządowymi, a przede wszystkim popularyzacja jazdy rowerowej jako czynnej formy rekreacji.
W rajdzie uczestniczyło 105 rowerzystów.
Na zaproszenie organizatorów pokaz wyczynowej jazdy na rowerze zaprezentował Krystian Herba.
Przed rajdem w budynku Rektoratu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, można było zarejestrować się do Banku Dawców Szpiku Kostnego. Zabezpieczenie medyczne rajdu prowadziła Miejska Grupa SIM PCK w Krośnie.
Organizatorami Rajdu byli; Prezydent Miasta Krosna, Wójt Gminy Wojaszówka, Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie i Krośnieńskie Towarzystwo Cyklistów.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji rajdu i jego uczestnikom.


Do zobaczenia za rok.
Marian Wszołek
Kierownik
Biura OR PCK w Krośnie

1 1 1 1 1 1 1


1


10.08.2016r.  Akcja poboru krwi do ambulansu PCK.

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie i Sklep „Intermarche” w Krośnie, zorganizowali 10 sierpnia 2016 r. pobór krwi do ambulansu.
Poprzedzony został szeroką akcją promocyjną na terenie miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego.

Gotowość oddania krwi zgłosiło 36 osób. Oddało 25 osób.
Pobrano 11 litrów 250 ml. krwi.


Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przy-byli oddać honorowo krew.
Dodatkowe podziękowania składamy: Tygodnikowi „Nowe Podkarpacie”, Urzędowi Miasta Krosna, Regionalnemu Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, Centrum Wspierania Organi-zacji Pozarządowych w Krośnie, portalom internetowym: Krosno24.pl, KrosnoCity.pl, Kro-sno112.pl, TerazKrosno.pl, TeleKrosno.pl, Neon.info.pl, Trendyradio.pl, i klubom HDK PCK, za pomoc w promowaniu akcji. W ramach kampanii profilaktyczno – edukacyjnej w trakcie trwania akcji poboru krwi, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie, umożliwił przybyłym skorzystanie z symulatora dachowania. W akcji czynny udział wzięli wolontariusze Miejskiej Grupy Społecznych Instruktorów Mło-dzieżowych PCK w Krośnie, zapraszając przechodniów do oddania krwi, a także prezentując udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
Poczęstunek dla krwiodawców i współorganizatorów przygotował sklep Intermarche.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


15.07.2016r.  Ratownicy z krośnieńskiej Naftówki ratowali nad morzem ! Mistrzostwa Polski w Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża – Gdańsk 2016.

Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy są organizowane przez Polski Czerwony Krzyż nieprzerwanie od 1992 roku. Adresowane są do młodzieży szkolnej. Każda szkoła ponadgimnazjalna może delegować pięcioosobowy zespół ratowniczy, którego zadaniem jest udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w pozorowanych wypadkach. Szkoły rywalizują między sobą na trzech etapach: rejonowym, okręgowym (wojewódzkim) i centralnym. Do szczebla centralnego - mistrzostw Polski kwalifikują się zwycięzcy z 16 województw. W tym roku finał centralny odbył się w Gdańsku na początku czerwca.

W tegorocznych mistrzostwach, brało udział blisko 4.000 uczniów z 800 szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Województwo podkarpackie, po zwycięstwach w eliminacjach powiatowych i wojewódzkich, reprezentowali uczniowie z krośnieńskiej Naftówki z klas ratowniczo-obronnych: Radosław Rysz(kapitan), Agnieszka Mazur, Zuzanna Sporniak, Katarzyna Turczyn i Patrycja Szajna. Ratownicy udzielali pomocy w 16 ogniskach urazowych, m.in. na plaży, w lesie, na ulicy(wypadek komunikacyjny) i w hotelu.

Krośnieńscy ratownicy, po pokonaniu 7 zespołów ostatecznie zajęli 9 miejsce w Polsce. Gratulacje !

Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK oprócz elementu rywalizacji, który nieodzownie towarzyszy takim konkursom, nastawione są głównie na wymianę doświadczeń pomiędzy uczniami i opiekunami z różnych części Polski. Bardzo ważnym elementem jest również standaryzacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy

1 1 1 1 1


8.07.2016r.  Przekazanie rowerków rehabilitacyjnych.

Dnia 8 lipca 2016 r. w siedzibie Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie ul. Rynek 2, odbyło się uroczyste przekazanie rowerków rehabilitacyjnych z innowacyjnym rozwiązaniem technicznym:
11- letniemu Karolowi i 7 – letniej Katarzynie.

Rowerki otrzymane od Fundacji Eco Textil, przekazali p. Piotr Przytocki – Prezydent Miasta Krosna i p. Maciej Maruszak – Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK w Rzeszowie.

1


19.05.2016r.  Zwycięstwo drużyny z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Krośnie, w Okręgowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie.

W dniu 19 maja 2016r. w Rzeszowie, odbyły się Okręgowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża, szkół średnich, w których zmierzyły się najlepsze zespoły wyłonione w eliminacjach powiatowych.
Powiat krośnieński reprezentował zespół młodych ratowników z Naftówki, który sięgnął po raz kolejny po tytuł Mistrza Pierwszej Pomocy PCK na Podkarpaciu.
Ratownicy oceniani byli w 5 tzw. ogniskach urazowych, w których m.in. udzielali pomocy topielcowi, osobie zatrutej lekami(próba samobójcza), poszkodowanemu z amputacją dłoni, rowerzyście z licznymi urazami, w tym z wbitym w brzuch ciałem obcym. Prawdziwe wezwanie dla umiejętności ratowniczych stanowił wypadek komunikacyjny, w którym kierujący pojazdem najechał na dwie osoby, z których jedna zmarła a druga doznała licznych obrażeń łącznie z urazem miednicy.
Zwycięski zespół wystąpił w składzie: Katarzyna Turczyn, Zuzanna Sporniak, Rita Grochmal, Gabriela Bieleń i Ilona Markuszka.. Opiekunem zespołu był p. Zbigniew Moskal – nauczyciel ZSP Nr 4 w Krośnie.

Zwycięski zespół w dniach 3-5 czerwca 2016 r. weźmie udział w XXIV Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku.

1 1 1


10.05.2016r.  Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Słowackiego Czerwonego Krzyża w Świdniku.

Kolejny sukces, tym razem na Słowacji w Świdniku odnieśli ratownicy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Krośnie. W dniu 10 maja 2016 roku zespół zwyciężył w Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Szkół Średnich Słowackiego Czerwonego Krzyża dla Wschodniej Słowacji.
W mistrzostwach udział wzięło 10 zespołów, w tym 2 z Polski reprezentując swoje szkoły i Polski Czerwony Krzyż w Krośnie. Obok ratowników z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Krośnie, w mistrzostwach udział wzięli uczniowie z Liceum Katolickiego w Krośnie.
Młodzi ratownicy udzielali pomocy w siedmiu ogniskach urazowych, gdzie m.in. pomagali w zakrztuszeniu, udarze mózgu, krwotoku tętniczym z kończyny dolnej, złamaniu otwartym kości przedramienia, cukrzycy. Ponadto wszyscy uczestnicy wykonywali resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomach medycznych.
Zespół z Naftówki wystąpił w składzie: Rita Grochmal-kapitan, Gabriela Szczurek, Gabriela Bieleń, Katarzyna Turczyn, Ilona Markuszka i Zuzanna Sporniak.

1 1 1 1


29.04.2016r.  Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK na terenie Medycznej Szkoły Policealnej im. Rudolfa Weigla w Jaśle

Podczas tegorocznej edycji Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK przeprowadzonych w dniu 29 kwietnia br. na terenie Medycznej Szkoły Policealnej im. Rudolfa Weigla w Jaśle ul. Tadeusza Sroczyńskiego 2, młodzież szkół ponadgimnazjalnych z powiatu krośnieńskiego i jasielskiego, udzielała pomocy osobom poszkodowanym w pozorowanych stanowiskach urazowych i stanowiskach resuscytacji na fantomach. Dodatkowo, młodzież wypełniała pisemny test.

W mistrzostwach udział wzięło 11 drużyn.

Wyniki końcowe Powiatowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK dla Rejonu Krosno:
I. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Krośnie
II. Zespół Szkól Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju
III. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krośnie
IV. Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Krośnie
V. I-Liceum Ogólnokształcące w Krośnie
VI. Zespół Szkół w Iwoniczu

Wyniki końcowe Powiatowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK dla Rejonu Jasło:
I. II - Liceum Ogólnokształcące w Jaśle
II. Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle
III. Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach
IV. Zespół Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy
V. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle

Drużyny z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Krośnie i II - Liceum Ogólnokształcące w Jaśle, wezmą udział w Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Czerwonego Krzyża w Okręgowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK w Rzeszowie, dnia 19.05. 2016 r.

1 1 1 1 1 1


14.04.2016r.  Zbiórka publiczna do puszek PCK.

Fundusze uzyskane ze zbiórki: 2.153.41 złotych

Kwestowało 34 członków i wolontariuszy ze Szkolnego Koła i Klubu HDK PCK przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Krośnie, pod nadzorem nauczyciela-opiekuna Szkolnego Koła i Klubu HDK PCK przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Krośnie p. Waleriana Więcha i Kierownika Biura Oddziału Rejonowego PCK w Krośnie p. Mariana Wszołka.
Wolontariat prowadzony przez członków Szkolnego Koła PCK cieszy się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem młodzieży. Uczniowie z sercem podchodzą do tego typu działań organizowanych i chętnie biorą w nich udział.
Za zebrane w zbiórce środki finansowe, zostaną przeznaczone pomoc dla osób i rodzin potrzebujących wsparcia.
Uczniowie Addeo Luciano i Błażej Damian z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Krośnie, zebrali najwyższą kwotę tj. : 243.07 zł.
Pełna dokumentacja z prowadzonych zbiórek jest do wglądu w siedzibie Oddziału Rejonowego PCK w Krośnie.
Serdeczne podziękowanie składam ofiarodawcą, dyrekcji szkoły, opiekunowi Szkolnego Koła PCK oraz rodzicom za wyrażenie zgody do udziału w kweście

1 1 1 1 1 1


1


27.02.2016 r.  Zjazd Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie - wybory na kadencję 2016 – 2019.

W dniu 27.02.2016 r. odbył się Zjazd Oddziału Rejonowego Polskiego Czewonego Krzyża w Krośnie. Zjazd otworzył lek. med. Władysław Tlałka – Prezes ustępującego Zarządu Rejonowego PCK w Krośnie.
Za wspieranie działań podejmowanych przez PCK w Krośnie, statuetkami okolicznościowymi, zostały wyróżnione instytucje: Urząd Miasta Krosna, Urząd Gminy Korczyna i Urząd Gminy Krościenko Wyżne.

Odznakami Honorowymi PCK IV – stopnia zostały wyróżnione siostry PCK pani Urszula Bołoz i pani Monika Długosz.
Na przewodniczącego zjazdu delegaci jednogłośnie wybrali p. Mariana Wszołka. Po przyjęciu sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej PCK w Krośnie , delegaci zjazdu jednomyślnie udzieli ustępującym władzom absolutorium.
W zjeździe uczestniczyło 25 osób w tym: delegaci, honorowi goście i członkowie zwyczajni PCK. Na kadencję 2016 – 2019 zostali wybrani.

Do Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Krośnie :
1.lek. med. Władysław Tlałka – Prezes OR PCK w Krośnie
2,Ewa Wajs – V-ce Prezes OR PCK w Krośnie
3.Stanisława Uliasz – Sekretarz ZR PCK w Krośnie
4.Zbigniew Chudy – Skarbnik ZR PCK w Krośnie
5.Sławomir Stefański – Członek ZR PCK w Krośnie

Do Komisji Rewizyjnej Oddziału Rejonowego PCK w Krośnie :
1.Zenon Lenart – Przewodniczący RKR PCK w Krośnie
2.Małgorzata Matelowska – Sekretarz RKR PCK w Krośnie
3.Walerian Więch – Członek RKR PCK w Krośnie

Delegatami na Zjazd Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK w Rzeszowie zostali wybrani:
1. lek. med. Władysław Tlałka
2. Zenon Lenart
3. Sławomir Stefański


Kończąc zjazd, Prezes Zarządu Rejonowego PCK w Krośnie w serdecznych słowach podziękował przybyłym gościom , delegatom i członkom PCK za społeczną pracę na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża , życząc wszystkim zdrowia i wytrwałości w działaniach na rzecz drugiego człowieka .

1 1 1 1 1 1 1


22.12.2015 r.  Świateczna paczka.

W dniu 22.12.2015 r. w siedzibie Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie, przekazane zostały paczki świąteczne dla 80 rodzin.
Koszt udzielonej pomocy 6000 zł.
Paczki wydali wolontariusze PCK z Szkolnego Koła PCK przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Krośnie w osobach: Radosław Gierlach i Patryk Lorens wraz z opiekunem p. Walerianem Więchem – nauczycielem ZSP Nr 4 w Krośnie i p. Marianem Wszołek – Kie-rownikiem Biura OR PCK w Krośnie.
OR PCK w Krośnie serdecznie dziękują uczniom za zaangażowanie w pracy charytatywnej. Ponadto składamy rodzicom serdeczne podziękowanie za wyrażenie zgody do udziału ich dzieci w tej akcji. Udzielenie pomocy było możliwe dzięki wsparciu Urzędu Miasta Krosna i Społeczeństwa Miasta Krosna.

1 1 1


8.12.2015 r.  Uroczystości jubileuszowe 35 – lecia działalności Szkolnego Klubu HDK PCK przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Krośnie

Dnia 27.11.2015 r. w Sali Teatralnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Krośnie, odbyły się uroczystości jubileuszowe 35 – lecia działalności Szkolnego Klubu HDK PCK przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Krośnie, zorganizowane w ramach obchodzonych Dni HDK PCK w Polsce.
65 Honorowych Dawców Krwi PCK, uczniów z 12 szkół ponadgimnazjalnych, i Państwowej Wyższej Szkol Zawodowej w Krośnie z terenu Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego, otrzymało wyróżnienia w postaci statuetki „Serce”, a 13 Nauczycieli – Opiekunów Szkolnych Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK z terenu Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego, otrzymało okolicznościowe upominki i pisemne podziękowania, za promocję i organizację honorowego krwiodawstwa na terenie swoich szkół. Odznaką Honorową PCK IV – stopnia, została wyróżniona p. Renata Polińska – Opiekunka Klubu HDK PCK przy ZSP Nr 5 w Kro-śnie, odznaczeniem zbiorowym Zasłużony HDK PCK II stopnia, został wyróżniony Szkolny Klub HDK PCK przy ZSP Nr 5 w Krośnie.
W trakcie uroczystości okolicznościowymi statuetkami i upominkami zostali wyróżnieni: poprzedni Opiekunowie Szkolnego Klubu HDK PCK przy ZSP Nr 5 w Krośnie w osobach: p. Wanda Salacha, p. Anna Gonet, p. Bolesław Radoń, p. Andrzej Dell – odznaką Zasłużony HDK PCK II stopnia po oddaniu 12 l. krwi absolwent ZSP Nr 5 w Krośnie, p. Roman Gło-wacki - Zasłużony Honorowy Dawca Krwi PCK, który oddał honorowo 85 litrów krwi, p. Krystyna Wilga - była Kierownik RCK i K w Rzeszowie, oddział w Krośnie p. Sławomir Stefański –Wójt Gminy Wojaszówka, działacz społeczny, organizator i współorganizator wie-lu akcji promujących honorowe oddawanie krwi na terenie powiatu krośnieńskiego i woje-wództwa podkarpackiego, p. Danuta Kędzior – Kierownik Sklepu Intermarche w Krośnie – sponsor i współorganizator akcji poboru krwi do ambulansu.
Pisemnymi podziękowaniami od p. Ewy Zawilińskiej – Dyrektora R C Ki K w Rzeszowie, zostali wyróżnieni, p. Piotr Przytocki – Prezydent Miasta Krosna, p. Bronisław Baran – Z-ca Prezydenta Miasta Krosna, ks. Prałat Tadeusz Buchowski – Kapelan PCK i HDK PCK w Krośnie, p. Władysław Tlałka – Prezes OR PCK w Krośnie, p. Marek Kubit – Dyrektor ZSP Nr 5 w Krośnie, p. Marian Wszołek – Kierownik Biura OR PCK w Krośnie.
Laureatom konkursu plastycznego pt. „ Warto pomagać” , uczniom ZSP Nr 5 w Krośnie w osobach: Miejsce Jakub Kozdrój I – miejsce , Magdalena Lula II – miejsce , Karolina Kozdrój – III - miejsce, zostały wręczone dyplomy i nagrody książkowe.

Gośćmi uroczystości byli: Przewodniczący Rady Miasta Krosna p. Zbigniew Kubit, p. Bronisław Baran – Zastępca Prezydenta Miasta Krosna, p. Daria Balon – Przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta Krosna, p. Piotr Grudysz – Przewodniczący Komisji Edukacji, p. Anna Dubiel – Przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Tury-styki Rady Miasta Krosna, ks. prałat Tadeusz Buchowski – Kapelan PCK i HDK PCK w Krośnie, p. Marceli Kuca – Prezes Z OO PCK w Rzeszowie, p. Władysław Tlałka – Prezes ZOR PCK w Krośnie, p. Ewa Wajs – Zastępca Prezesa OR PCK w Krośnie, p. Maciej Maruszak – Dyrektor OO PCK w Rzeszowie, p. Ewa Zawilińska – Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, p. Sławomir Stefański –Wójt Gminy Wojaszówka, Przewodniczący Klubu HDK PCK przy OSP w Ustrobnej, p. Roman Głowacki – Nestor HDK PCK, p. Justyna Puchyrska – Przewodnicząca Miejskiej Grupy SIM PCK w Krośnie, p. Edward Gębuś – Przewodniczący Klubu HDK PCK przy KHS „Krosno” S.A., emerytowani nauczyciele, byli Opiekunowie Szkolnego Klubu HDK PCK przy ZSP Nr 5 w Krośnie p. Wanda Salacha, p. Anna Gonet, p. Bolesław Radoń, dyrektorzy, nauczyciele i młodzież krośnieńskich szkół ponadgimnazjalnych. W uroczystości prezentowane były sztandary z OR PCK w Krośnie, ZSP Nr 5 w Krośnie, Klubu HDK PCK przy ZSP Nr 4 w Krośnie i Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym.
Patronat Honorowy nad jubileuszami objął p. Piotr Przytocki – Prezydent Miasta Krosna.
Spotkanie współfinansowane było przez Urząd Miasta Krosna, ZSP Nr 5 w Krośnie, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie i Oddział Rejonowy PCK w Krośnie.

1 1 1 1 1 1 1


15.11.2015 r.  Konkurs - „Stop Cyberprzemocy”.

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie, był or-ganizatorem konkursu plastycznego dla uczniów krośnieńskich szkół podstawowych pt. „Stop Cyberprzemocy”. Do konkursu zgłoszono 36 prac z 9 szkół podstawowych.

1. Julia Zych – uczennica Szkoły Podstawowej Nr 7 w Krośnie.

1

2. Pola Marcinkowska – uczennica Szkoły Pod-stawowej Nr 3 w Krośnie.

1

3. Nikola Kasprzycka – uczennica Szkoły Pod-stawowej Nr 3 w Krośnie.

1


Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody książkowe i okolicznościowe dyplomy ufundowane przez Oddział Rejonowy PCK w Krośnie. Praca, która zdobyła pierwsze miejsce zostanie wydrukowana jako plakat i rozprowadzona w placówkach oświatowych.


4.11.2015 r.  Zbiórka publiczna do puszek PCK Krosno.

1

Fundusze uzyskane ze zbiórki: 1158,57 złotych.

Kwestowało 10 członków i wolontariuszy ze Szkolnego Koła i Klubu HDK PCK przy II – Liceum Ogólnokształcącym im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie, pod nadzorem p. Jadwigi Urbanek – pedagoga w II – Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie i kierownika biura Oddziału Rejonowego PCK w Krośnie p. Mariana Wszołka. Wolontariat prowadzony przez członków Szkolnego Koła PCK i Klubu HDK PCK, cieszy się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem młodzieży. Uczniowie z sercem podchodzą do tego typu działań i chętnie biorą w nich udział.
Zebrane w zbiórce środki finansowe, zostaną przeznaczone na działalność statutową PCK.

Uczniowie Justyna Długosz i Łukasz Gromek z II – Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie , zebrali najwyższą kwotę tj. 426, 07 zł.

Pełna dokumentacja z prowadzonych zbiórek jest do wglądu w siedzibie Oddziału Rejonowego PCK w Krośnie. O prowadzonej zbiórce powiadomiona została Komenda Miejska Policji i Straż Miejska w Krośnie.
Serdeczne podziękowanie składam uczniom – wolontariuszom , ofiarodawcą, dyrekcji szkoły, nauczycielowi oraz rodzicom za wyrażenie zgody do udziału w kweście.

1 1 1


30.10.2015r.  Rejonowa Konferencja Nauczycieli – Opiekunów Szkolnych Kół PCK z terenu powiatu krośnieńskiego,.

W Konferencji Nauczycieli – Opiekunów Szkolnych Kół PCK z terenu powiatu krośnieńskie-go, uczestniczyło 42 nauczycieli ( szkoły podstawowe 23 osoby, gimnazja 10 osób , szkoły ponadgimnazjalne 8 osób), członkowie Oddziału Rejonowego PCK, Komisji Rewizyjnej PCK i pracownicy Biura PCK w Krośnie.


Przebieg konferencji:
 • Wystąpienie lek. med. p.Władysława Tlałki - Prezesa Oddziału Rejonowego PCK w Kro-śnie.
 • Sprawozdanie z działalności Oddziału Rejonowego PCK w Krośnie za rok szkolny 2014/2015r. przedstawiła p. Ewa Wajs – Z-ca Prezesa OR PCK w Krośnie.
 • Informację o prowadzonych przez Polski Czerwony Krzyż akcjach edukacyjnych i charytatywnych, przedstawił p. Marian Wszołek – Kierownik Biura OR PCK w Krośnie.
 • Podziękowania za działalność społeczną dla członków Miejskiej Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK w Krośnie i Szkolnych Kół PCK przy Szkole Podstawowej w Kopytowej, i Gimnazjum w Jedliczu, wręczył p. Władysław Tlałka – Prezes OR PCK w Kro-śnie i p. Marian Wszołek – Kierownik Biura OR PCK w Krośnie.
 • Wykład i prezentację pt. „Wolontariat w Szkolnym Kole PCK” przeprowadziła p. Justyna Puchyrska, Nauczyciel – Opiekun Miejskiej Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK w Krośnie.

Wszystkim uczestnikom przekazano materiały szkoleniowe i dydaktyczne: plakaty, broszury dotyczące promocji zdrowego stylu życia , znaczki członkowskie, druki sprawozdań z działalności szkolnego koła PCK, kalendarze ścienne i kalendarzyki kieszonkowe na rok 2016.
Termin i program konferencji został zatwierdzony przez mgr Grażynę Gregorczyk - Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Krośnie i mgr Lucynę Opoń – Kierownika Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – oddział w Krośnie.

1 1 1


29.10.2015r.  XV Turniej Piłki Siatkowej Szkolnych Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK.

W dniu 29 października 2015 roku, odbył się jubileuszowy - XV Turniej Piłki Siatkowej Szkolnych Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK.
W turnieju wzięło udział 7 drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Krosna.

Organizatorami turnieju byli:
Oddział Rejonowy PCK w Krośnie oraz Dyrekcja i Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK działający przy I - Liceum Ogólnokształcącym w Krośnie.
Zawody rozegrano w hali sportowej I - Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie.

Kolejność zajętych miejsc w turnieju:
1 - miejsce II Liceum Ogólnokształcące w Krośnie
2 - miejsce I Liceum Ogólnokształcące w Krośnie
3 - miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Krośnie

4 - miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie
5 – miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krośnie
6 – miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie
7- miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Krośnie

Trzy pierwsze drużyny otrzymały pamiątkowe statuetki i sprzęt sportowy ufundowany przez OR PCK w Krośnie, które wręczył p. Marian Wszołek Kierownik Biura Oddziału Rejonowego PCK w Krośnie.
Zawody sędziowali: p.p. Katarzyna Kustroń, Joanna Bednarczyk, Tomasz Nowakowski i Paweł Habrat.
Turniej zorganizował i przeprowadził p. Krzysztof Nalborski.

1


24.10.2015r.  Szkolenia pracowników Oddziału Rejonowego PCK w Krośnie.

W dniu 24.10.2015 r. pracownicy Oddziału Rejonowego PCK w Krośnie, odbyli szkolenie w dwóch zakresach:
„Jak postępować z chorym na cukrzycę” Wykład przeprowadził lek. med. Tomasz Zajdel – specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii;
„Szkolenie elementarne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, rozszerzone o prezentację i naukę zastosowania defibrylatora”. Szkolenie przeprowadził p. Witold Turowski - Instruktor Pierwszej Pomocy ZG PCK.
Koszty szkolenia pokryte zostały ze środków własnych OR PCK w Krośnie. Nadzór nad całością szkolenia sprawowali: lek. med. p. Władysław Tlałka – Prezes OR PCK w Krośnie, p. Marian Wszołek – Kierownik Biura OR PCK w Krośnie, p. Halina Malinowska – Organizator Usług Opiekuńczych w OR PCK w Krośnie i p. Helena Majdosz - Księgowa Biura OR PCK w Krośnie.

1 1 1 1 1


13.09.2015r.  III – Rekreacyjny Rajd Rowerowy Honorowych Dawców Krwi i Szpiku Kostnego.

Celem zorganizowania rajdu było:
promowanie zdrowego stylu życia, promocja honorowego krwiodawstwa, promowanie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, nawiązanie współpracy między organizacjami pozarządowymi, a przede wszystkim popularyzacja jazdy rowerowej jako czynnej formy rekreacji.

W rajdzie uczestniczyło 103 rowerzystów.
Dla wszystkich uczestników został przygotowany poczęstunek. Zabezpieczenie medyczne rajdu prowadziła Miejska Grupa SIM PCK w Krośnie.

Organizatorami Rajdu byli:
1. Krośnieńskie Towarzystwo Cyklistów.
2. Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie i Wójt Gminy Wojaszówka.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji rajdu i jego uczestnikom.

Do zobaczenia za rok.

1 1 1 1 1 18.08.2015 r.  VIII Edycja Ogólnopolskiego Programu Polskiego Czerwonego Krzyża z Grupą Muszkieterów pod hasłem: „ZBIERAMY KREW DLA POLSKI” .

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie - oddział w Krośnie i Sklep „Intermarche” w Krośnie, zorganizowali 08 sierpnia 2015 r. pobór krwi do ambulansu. Poprzedzony został szeroką akcją promocyjną na terenie miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego.

Gotowość oddania krwi zgłosiło 39 osób.
Oddało 26 osób.
Pobrano 11 litrów 700 ml. krwi.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w ten upalny dzień przybyli oddać honorowo krew.

Dodatkowe podziękowania składamy: Tygodnikowi „Nowe Podkarpacie”, Urzędowi Miasta Krosna, Regionalnemu Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Krośnie, portalom internetowym: Krosno24.pl, KrosnoCity.pl, Krosno112.pl, TerazKrosno.pl, TeleKrosno.pl, Neon.info.pl, Trendyradio.pl, i klubom HDK PCK, za pomoc w promowaniu akcji.

W akcji czynny udział wzięli wolontariusze Miejskiej Grupy Społecznych Instruktorów PCK w Krośnie, zapraszając przechodniów do oddania krwi, a także prezentując udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
Poczęstunek dla krwiodawców i współorganizatorów przygotował sklep Intermarche.

1 1 1 1 1 1 1


29.04.2015 r.  REGIONALNE MISTRZOSTWA PIERWSZEJ POMOCY SZKOLNYCH DRUŻYN MEDYCZNO – SANITARNYCH POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w Krośnie.

Podczas tegorocznej edycji Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK przeprowadzonych w dniu 29 kwietnia br. na obiekcie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, młodzież szkół ponadgimnazjalnych z powiatu jasielskiego, krośnieńskiego i Świdnika – Słowacja, udzielała pomocy osobom poszkodowanym w pozorowanych 3 - stanowiskach urazowych i 4 stanowiskach resuscytacji na fantomach. Dodatkowo, młodzież wypełniała pisemny test. W mistrzostwach udział wzięło 12 drużyn.


Wyniki końcowe Powiatowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK dla Rejonu Krosno:
I. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Krośnie
I. Gimnazjum ze Świdnika (Słowacja)
II. I Liceum Ogólnokształcące w Krośnie
III. Zespół Szkół Nr 2 w Dukli
IV. II Liceum Ogólnokształcące w Krośnie
V. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krośnie
VI. Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju
VII. Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym


Wyniki końcowe Powiatowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK dla Rejonu Jasło:
I. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach
II. Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle
III. Zespół Szkół w Trzcinicy
IV. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle


Drużyny z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Krośnie i Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach , wezmą udział w Okręgowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK w Rzeszowie.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania mistrzostw.

1 1 1 1 1 1 1 1 116.03.2015 r.  Zjazd Zwyczajny Oddziału Rejonowego PCK w Krośnie

W dniu 16.03.2015 r. w sali narad Oddziału Rejonowego PCK w Krośnie, odbył się Zjazd Zwyczajny Oddziału Rejonowego PCK w Krośnie. W obradach uczestniczyło 16 delegatów na 19 zaproszonych. Nieobecni delegaci usprawiedliwili swoją nieobecność.

Delegaci jednogłośnie przegłosowali skład prezydium zjazdu w osobach:
p. Władysław Tlałka – przewodniczący Zjazdu
p. Ewa Wajs – v-ce przewodnicząca Zjazdu
p. Justyna Puchyrska – sekretarz Zjazdu
p. Zbigniew Chudy – protokolant Zjazdu


W zjeździe uczestniczyła p. Alicja Zając – Członek Zarządu POO PCK w Rzeszowie.

Porządek Zjazdu
1. Otwarcie Zjazdu.
2. Wybór Prezydium Zjazdu.
3. Wybór Komisji Mandatowej.
4. Przyjęcie porządku obrad Zjazdu.
5. Przyjęcie regulaminu Zjazdu.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
8. Sprawozdanie z działalności OR PCK w Krośnie za 2014 r.
9. Przedstawienie planu pracy OR PCK w Krośnie na 2015 r.
10. Dyskusja nad sprawozdaniem i przedstawionym planem pracy OR PCK w Krośnie.
11. Przerwa.
12. Sprawozdanie komisji Uchwał i Wniosków. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków zgłoszonych w trakcie Zjazdu.
13. Zakończenie Zjazdu.

Zjazd udzielił absolutorium dla Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Krośnie i przyjął program działania OR PCK w Krośnie na 2015 r.
Panowie Władysław Tlałka – Prezes OR PCK w Krośnie i Marian Wszołek – Kierownik Biura OR PCK w Krośnie wręczyli okolicznościowy dyplom i statuetkę „róża” dla p. Alicji Zając, za bardzo aktywne wspieranie działań podejmowanych przez OR PCK w Krośnie

1 1


1

1


19.12.2014 r.  XXIII - Rejonowa Olimpiada PCK Promocji Zdrowego Stylu Życia.

8 gimnazjalistów wzięło udział w XXIII - Rejonowej Olimpiadzie PCK Promocji Zdrowego Stylu Życia , która odbyła się w sali narad Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie ul. Rynek 2 dnia 19.12.2014 r.
W etapie szkolnym wzięło udział 61 uczniów z 4 szkół gimnazjalnych.
W etapie rejonowym wzięło udział 8 uczniów z 4 szkół gimnazjalnych.

I - miejsce – Adam Szczygieł – Gimnazjum w Jedliczu / nauczyciel – opiekun uczenia p. Renata Grzebyk /
II – miejsce – Marcelina Kozicka – Gimnazjum Katolickie w Krośnie / nauczyciel – opiekun uczenia p. Justyna Puchyrska /
III –miejsce- Monika Pelczar – Gimnazjum Nr 2 w Krośnie / nauczyciel – opiekun uczenia Elżbieta Boś /

Zwycięzca eliminacji rejonowych Adam Szczygieł w dniu 25 marca 2015r. reprezentował będzie nasz rejon na eliminacjach wojewódzkich w Rzeszowie. Olimpiadę zorganizował Oddział Rejonowy PCK w Krośnie we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Krośnie . Nagrody , dyplomy, pamiątkowe upominki oraz poczęstunek dla uczestników i opiekunów ufundowali : Oddział Rejonowy PCK w Krośnie i Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krośnie.

1 1


18.12.2014 r.  Paczki świąteczne dla 120 osób i rodzin potrzebujących wsparcia.

W dniu 18.12.2014 r. w siedzibie Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie, przekazane zostały paczki świąteczne dla 120 osób i rodzin potrzebujących wsparcia. Koszt udzielonej pomocy 6000 zł.
Paczki wydali wolontariusze Szkolnego Koła PCK z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Krośnie, w osobach: Klaudia Rusyn, Natalia Początek , Beata Mróz, Julia Zajdel wraz z opiekunem Walerianem Więchem – pedagogiem szkolnym i Marianem Wszołkiem – kierownikiem biura OR PCK w Krośnie.
Udzielenie pomocy było możliwe dzięki wsparciu Urzędu Miasta Krosna i Społeczeństwa Miasta Krosna.

1 2 3 4


1


27.11.2014 r.  Uroczyste spotkanie pracowników Oddziału Rejonowego PCK w Krośnie z okazji 95 – lecia działalności PCK w Polsce.

W dniu 28.11.2014 r. Kasynie „Family” w Krośnie, odbyło się uroczyste spotkanie pracowników Oddziału Rejonowego PCK w Krośnie z okazji 95 – lecia działalności PCK w Polsce.
Decyzją Kapituły Odznaki Honorowej PCK w Warszawie z dnia 25.09.2014 r. odznakami Honorowymi PCK IV – stopnia za wieloletnią i wzorową pracę w zakresie świadczenia usług opiekuńczych w domu chorego zostały wyróżnione siostry PCK :

 • Pani Agnieszka Lorenc
 • Pani Mariola Wójcik
 • Pani Kazimiera Kurcoń

Listem gratulacyjnym Prezesa OR PCK w Krośnie za wieloletnią i wzorową pracę w zakresie świadczenia usług opiekuńczych w domu chorego zostały wyróżnione siostry PCK:

 • Pani Marianna Ożóg
 • Pani Urszula Bołoz
 • Pani Helena Kaleniecka
 • Pani Kazimiera Kuźniar
 • Pani Monika Długosz
 • Pani Krystyna Stankiewicz
 • Pani Jolanta Bargiel

Pan Władysław Tlałka- Prezes OR PCK w Krośnie i p. Marian Wszołek - Kierownik Biura Oddziału Rejonowego PCK w Krośnie, przekazali zebranym serdeczne życzenia z okazji 95- lecia działalności PCK w Polsce i zbliżających się Świat Bożego Narodzenia.

1 2 3 4 5


27.11.2014 r.  Uroczystości jubileuszowe 15 – lecia działalności Klubu HDK PCK przy II – Liceum Ogólnokształcącym im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie i 95 – lecia działalności PCK w Polsce.

Dnia 27.11.2014 r. w Sali Gimnastycznej II – Liceum Ogólnokształcącego im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie, odbyły się uroczystości jubileuszowe 15 – lecia działalności Klubu HDK PCK przy II – Liceum Ogólnokształcącym im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie i 95 – lecia działalności PCK w Polsce.
64 Honorowych Dawców Krwi PCK, uczniów z 14 szkół ponadgimnazjalnych, z terenu Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego, otrzymało wyróżnienia w postaci statuetki „Serce”, a 14 Nauczycieli – Opiekunów Szkolnych Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK z terenu Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego, otrzymało okolicznościowe upominki, za promocję i organizację honorowego krwiodawstwa na terenie swoich szkół.
Medal okolicznościowy 55- lat działalności HDK PCK w Polsce, otrzymało Starostwo Powiatowe w Krośnie.
Odznaką Honorową PCK IV – stopnia, została wyróżniona p. Jadwiga Urbanek – Opiekunka Klubu HDK PCK przy II – Liceum Ogólnokształcącym im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie. W trakcie spotkania 9 Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi HDK PCK, którzy oddali honorowo ponad 50 i 90 litrów krwi, otrzymało okolicznościowe statuetki i upominki.
Odznaczeniem zbiorowym Zasłużony HDK PCK III stopnia, został wyróżniony Szkolny Klubu HDK PCK przy II – Liceum Ogólnokształcącym im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie. W uroczystościach uczestniczyła 4 osobowa delegacja Słowackiego Czerwonego Krzyża w Świdniku, wieloletni partner PCK w Krośnie pod przewodnictwem p. Jana Holodnaka. – Burmistrza Świdnika.
Patronat Honorowy nad jubileuszami objęli p. Jan Juszczak – Starosta Powiatu Krośnieńskiego i p. Piotr Przytocki – Prezydent Miasta Krosna.
Spotkanie współfinansowane było przez Urząd Miasta Krosna, II– Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie i Oddział Rejonowy PCK w Krośnie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


21.11.2014 r.   Zakończenie programu z zakresu promocji zdrowego stylu życia ph. „Stop Cyberprzemocy"

  CELEM KAMPANII BYŁO:
 • dostarczenie podstawowych wiadomości na temat cyberprzemocy,
 • zapoznanie uczniów z wiedzą o formach cyberprzemocy,
 • pogłębienie świadomości uczniów dotyczącej uzależnień i sposobami radzenia sobie z cyberprzemocą.

Kompanią objęto 11 szkół podstawowych z terenu miasta Krosna. W programach uczestniczyło ok. 1800 uczniów.
Głównymi organizatorami kampanii byli:
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie
Urząd Miasta Krosna
Szkolne Koła PCK.


W ramach kampanii były organizowane prelekcje dla uczniów. W każdej objętej programem szkole prezentowano spektakl pt. „Wyjście poza schemat” w wykonaniu aktorów Teatru Profilaktycznego „Inspiracja” z Krakowa. Program mógł być zrealizowane dzięki wsparciu dyrekcji i nauczycieli, którzy koordynowali kampanię w swoich szkołach, wykazując bardzo duże zaangażowanie. W ramach kampanii został przeprowadzony konkurs plastyczny wśród uczniów.
Do biura OR PCK w Krośnie dostarczono 18 prac.

Wykaz zwycięzców konkursu plastycznego:
1.Jakub Chrobak Szkoła Podstawowa Nr 6 w Krośnie
2. Anna Nowak Szkoła Podstawowa Nr 4 w Krośnie
3.Michał Jucha Szkoła Podstawowa Nr 3 w Krośnie

1 2 3 4


30.10.2014 r.   Rejonowa Konferencja Nauczycieli – Opiekunów Szkolnych Kół PCK z terenu powiatu krośnieńskiego


W konferencji uczestniczyło 65 nauczycieli ( szkoły podstawowe 32 osób, gimnazja 21 osób , szkoły ponadgimnazjalne 12 osób) z terenu powiatu krośnieńskiego oraz członkowie Oddziału Rejonowego PCK, Komisji Rewizyjnej PCK i pracownicy Biura PCK w Krośnie.
Konferencji przewodniczyli: lek. med. Władysław Tlałka – Prezes OR PCK p. Ewa Wajs – Z-ca Prezesa OR PCK w Krośnie i p. Marian Wszołek – Kierownik Biura OR PCK w Krośnie.
Gośćmi Konferencji byli p. mgr Lucyna Opoń -Kierownik Wydziału Oświaty w Rzeszowie oddział w Krośnie, p. mgr Małgorzata Rybczyńska Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie i p. mgr Sławomir Zuzak - Terapeuta ds. Uzależnień.

Przebieg konferencji:
- p. Ewa Wajs - Z-ca Prezesa Oddziału Rejonowego PCK w Krośnie przedstawiła historię 95- letniej działalności Polskiego Czerwonego Krzyża w Polsce.
-sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności Oddziału Rejonowego PCK w Krośnie za rok 2013 przedstawił p. Marian Wszołek – Kierownik Biura OR PCK w Krośnie, - p. Sławomir Zuzak – Terapeuta ds. Uzależnień wygłosił prelekcję na temat „Cyberprzemocy”.

Za długoletnią i aktywną pracę społeczną na rzecz PCK zostały wyróżnieni:
Odznaką Honorową PCK II –stopnia p. Stanisława Uliasz – Opiekunka Szkolnego Koła PCK w ZSP w Miejscu Piastowym,
Odznaką Honorową PCK – III –stopnia p. Małgorzata Matelowska – Opiekunka Szkolnego Koła PCK przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Krośnie,
Okolicznościową statuetką p. Małgorzata Rybczyńska – Opiekunka Klubu HDK PCK przy Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie,
p. Renata Grzebyk - Opiekunka Szkolnego Koła PCK przy Gimnazjum w Jedliczu,
p. Elżbieta Knap – Opiekunka Szkolnego Koła PCK przy ZSP w Głojscach,
p. Lidia Bielawska – Opiekunka Szkolnego Koła PCK w Targowiskach,
p. Marta Ćwiąkała - Opiekunka Szkolnego Koła PCK w Łękach Strzyżowskich.

Wszystkim uczestnikom przekazano materiały szkoleniowe i dydaktyczne: plakaty, broszury dotyczące promocji zdrowego stylu życia , znaczki członkowskie, prośbę o przekazanie 1 % podatku na rzecz PCK, druki sprawozdań z działalności szkolnego koła PCK, kalendarze ścienne i kalendarzyki kieszonkowe.
Termin i program konferencji został zatwierdzony przez mgr Grażynę Gregorczyk - Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Krośnie i mgr Lucynę Opoń – Kierownika Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – oddział w Krośnie.

1 2 3 4 3 4


24.10.2014 r.   XIV – Turniej Piłki Siatkowej Szkolnych Klubów HDK PCK

24 października 2014 roku, z okazji jubileuszu 95 – lecia działalności Polskiego Czerwo-nego Krzyża w Polsce i 11 – lecia działalności Szkolnego Klubu HDK PCK przy I Li-ceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Krośnie odbył się XIV Turniej Piłki Siatkowej Szkolnych Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK.W turnieju wzięło udział 7 drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Krosna. Organizatorami turnieju byli: Oddział Rejonowy PCK w Krośnie oraz Dyrekcja i Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi przy I - Liceum Ogólnokształcącym w Krośnie. Zawody rozegrano w salach gimnastycznych I - Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie i Zespołu Szkół Ponadgimnazjlanych Nr 6 w Krośnie.

  Kolejność zajętych miejsc:
 • 1 - miejsce II Liceum Ogólnokształcące w Krośnie
 • 2 - miejsce I Liceum Ogólnokształcące w Krośnie
 • 3 - miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie
 • 4 - miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Krośnie
 • 5 – miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krośnie
 • 6 – miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie
 • 7- miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Krośnie

Trzy pierwsze drużyny otrzymały pamiątkowe statuetki i sprzęt sportowy ufundowany przez PCK w Krośnie, które wręczył Kierownik Biura Oddziału Rejonowego PCK w Krośnie p. Marian Wszołek.
Zawody sędziowali: p. Katarzyna Kustroń, Joanna Bednarczyk i Paweł Habrat.
Turniej zorganizował i przeprowadził p. Krzysztof Nalborski oraz p. Marek Tęczar
W załączeniu zdjęcia z rozegranych zawodów: -finaliści zawodów wraz z organizatorami, -drużyna z II - Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie, I – miejsce w turnieju Szkolnych Klubów HDK PCK

1 2


21.09.2014 r.   II – Rekreacyjny Rajd Rowerowy Honorowych Dawców Krwi i sympatyków.

Celem zorganizowania rajdu było: promowanie zdrowego stylu życia, promocja honorowego krwiodawstwa, promowanie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, nawiązanie współpracy między organizacjami pozarządowymi, a przede wszystkim popularyzacja jazdy rowerowej jako czynnej formy rekreacji.

Sygnał do startu dali:

 • Pan Piotr Przytocki – Prezydent Miasta Krosna,
 • Pan Bronisław Baran – Z-ca Prezydenta Miasta Krosna,
 • Pani Ewa Wajs - Zastępca Prezesa Oddziału Rejonowego PCK
  w Krośnie.

W rajdzie uczestniczyło 65 rowerzystów. Dla wszystkich uczestników został przygotowany poczęstunek. Zabezpieczenie medyczne rajdu prowadziła Grupa SIM PCK w Krośnie.
Organizatorami Rajdu byli: Krośnieńskie Towarzystwo Cyklistów, Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie i Wójt Gminy Wojaszówka.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji rajdu i jego uczestnikom.
Do zobaczenia za rok
.

1 2 3 4 5 6


1


1


27.03.2014 r.Informacja o przeprowadzonej zbiórce publicznej do puszek PCK.

Fundusze uzyskane ze zbiórki: 2015.99 złotych

Kwestowało 34 członków i wolontariuszy ze Szkolnego Koła i Klubu HDK PCK przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Krośnie, pod nadzorem nauczyciela-opiekuna Szkolnego Koła i Klubu HDK PCK przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Krośnie p. Waleriana Więcha i kierownika biuraOddziału Rejonowego PCK w Krośnie p. Mariana Wszołka.
Wolontariat prowadzony przez członków Szkolnego Koła PCK cieszy się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem młodzieży. Uczniowie z sercem podchodzą do tego typu działań i chętnie biorą w nich udział. Zebrane w zbiórce środki finansowe, zostaną przeznaczone na pomoc dla osób i rodzin potrzebujących wsparcia.
Uczniowie Patryk Lorens i Krzysztof Chorzępa z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Krośnie, zebrali najwyższą kwotę tj. 320.58 zł.
Pełna dokumentacja z prowadzonych zbiórek jest do wglądu w siedzibie Oddziału Rejonowego PCK w Krośnie.
Serdeczne podziękowanie składam uczniom – wolontariuszom , ofiarodawcą, dyrekcji szkoły, opiekunowi Szkolnego Koła i Klubu HDK PCK oraz rodzicom za wyrażenie zgody do udziału w kweście.

1 2


Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
ŚP. Bronisława Ślączki
Wieloletniego zasłużonego działacza społecznego Członka Honorowego Polskiego Czerwonego Krzyża.
Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim składają
Działacze i pracownicy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie.

Krosno,10.03.2014 r.


1


1


13.12.2013 r. XXII - Rejonowa Olimpiadza PCK Promocji Zdrowego Stylu Życia.

21 gimnazjalistów , którzy wygrali eliminacje szkolne , wzięło udział w XXII - Rejonowej Olimpiadzie PCK Promocji Zdrowego Stylu Życia, która odbyła się w sali narad Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie ul. Rynek 2 dnia 13.12.2013 r.

W etapie szkolnym wzięło udział 280 uczniów z 22 szkół gimnazjalnych .
W etapie rejonowym wzięło udział 21 uczniów z 21 szkół gimnazjalnych .
I - miejsce – Adam Szczygieł – Gimnazjum w Jedliczu
/ nauczyciel – opiekun uczenia p. Renata Grzybyk /
II – miejsce – Łukasz Gromek – Gimnazjum nr 4 w Krośnie
/ nauczyciel – opiekun uczenia p. Monika Tlałka /
III –miejsce- Krystian Fejkiel – Gimnazjum Nr 3 w Krośnie

/ nauczyciel – opiekun uczenia Joanna Mikoś /

Zwycięzca eliminacji rejonowych Adam Szczygieł w dniu 21 marca 2014 r. reprezentował będzie nasz rejon na eliminacjach wojewódzkich w Rzeszowie. Olimpiadę zorganizował Oddział Rejonowy PCK w Krośnie we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Krośnie.
Nagrody, dyplomy, pamiątkowe upominki oraz poczęstunek dla uczestników i opiekunów ufundowali : Oddział Rejonowy PCK w Krośnie i Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krośnie. Serdecznie dziękuję nauczycielom za rzetelne przygotowanie młodzieży do olimpiady i wysoki poziom prezentowanej przez nich wiedzy.

1 2 3 1


25.11.2013 r. Jubileusz 55 – lecia działalności HDK PCK w Polsce i 10 – lecia działalności Klubu HDK PCK przy I – Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Krośnie.

Dnia 25.11.2013 r. w Sali Gimnastycznej I – Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie, odbyły się uroczystości jubileuszowe 55 – lecia działalności HDK PCK w Polsce i 10 – lecia działalności Klubu HDK PCK przy I – Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Krośnie.
W trakcie spotkania 63 honorowych dawców krwi PCK, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z terenu Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego, otrzymało wyróżnienia w postaci statuetki „Kropla Krwi”. 14 Nauczycieli – Opiekunów Szkolnych Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK z terenu Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego, otrzymało okolicznościowe upominki, za promocję i organizację honorowego krwiodawstwa na terenie swoich szkół.
Medale okolicznościowe, 55- lat działalności HDK PCK w Polsce, otrzymali
p. Lidia Kośmider, Szkolny Klub HDK PCK przy I – LO w Krośnie im. Mikołaja Kopernika, Urząd Miasta Krosna i Starostwo Powiatowe w Krośnie.
Odznaką Honorową PCK II – stopnia, został wyróżniony p. Zenon Lenart nauczyciel – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego OHP w Iwoniczu, wieloletni działacz PCK, Zasłużony Honorowy Dawca Krwi HDK PCK, który oddał 50 litrów krwi.
Odznaczenie Zasłużony Honorowy Dawca Krwi PCK III – stopnia, otrzymała Pani Agata Betlej – Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie.
Odznaczeniem zbiorowym Zasłużony HDK PCK III stopnia, został wyróżniony Szkolny Klubu HDK PCK przy I – Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Krośnie.
W uroczystościach uczestniczyła 3 osobowa delegacja Słowackiego Czerwonego Krzyża w Świdniku, wieloletni partnera PCK w Krośnie.
Spotkanie współfinansowane było przez Urząd Miasta Krosna, Oddział Rejonowy PCK w Krośnie i I – Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Krośnie

1 2 3 1 1 1


30.10.2013 r. Rejonowa Konferencja Nauczycieli – Opiekunów Szkolnych Kół PCK z terenu powiatu krośnieńskiego.

W konferencji uczestniczyło 60 nauczycieli ( szkoły podstawowe 26 osób, gimnazja 21 osób , szkoły ponadgimnazjalne 13 osób) z terenu powiatu krośnieńskiego, członkowie Oddziału Rejonowego PCK, Komisji Rewizyjnej PCK i pracownicy Biura PCK w Krośnie.

Konferencji przewodniczyli:
lek. med. Władysłw Tlałka – Prezes OR PCK
p. Stanisława Uliasz – Sekretarz Zarządu OR PCK w Krośnie
p. Marian Wszołek – Kierownik Biura OR PCK w Krośnie.

Przebieg konferencji:
- lek. med. Władysław Tlałka - Prezes Zarządu Rejonowego PCK w Krośnie przedstawił historię 55- letniej działalności Ruchu Honorowego Dawstwa Krwi PCK w Polsce.
- mgr Stanisława Uliasz - Sekretarz Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Krośnie przed-stawiła zagadnienie dotyczące „Roli Młodzieży w Polskim Czerwonym Krzyżu”.
- sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności Oddziału Rejonowego PCK w Krośnie za rok 2012 przedstawił p. Marian Wszołek – Kierownik Biura OR PCK w Krośnie,
- p. Stanisław Adamek – specjalista z zakresu problematyki narkomanii, wygłosił wykład pt. „ Narkotyki, biała śmierć”

    Na konferencji p. Stanisława Uliasz – Opiekunka Szkolnego Koła PCK przy Zespole Szkół Publicznych w Miejscu Piastowym, została wyróżniona pamiątkowym upominkiem i dyplomem za wieloletnią działalność społeczną na rzecz Ruchu Młodzieżowego Polskiego Czerwonego Krzyża.
   Wszystkim uczestnikom przekazano materiały szkoleniowe i dydaktyczne: plakaty, broszury dotyczące promocji zdrowego stylu życia , znaczki członkowskie, prośbę o przekazanie 1 % podatku na rzecz PCK, druki sprawozdań z działalności szkolnego koła PCK, kalendarze ścienne i kalendarzyki kieszonkowe.
   Termin i program konferencji został zatwierdzony przez mgr Grażynę Gregorczyk - Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Krośnie i mgr Lucynę Opoń – Kierownika Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – oddział w Krośnie.

1 2 3 1 1 1


26.10.2013 r.XIII – Turniej Piłki Siatkowej Szkolnych Klubów HDK PCK.

25 października 2013 roku, z okazji jubileuszu 55 – lecia działalności HDK PCK w Polsce i 10 – lecia działalności Szkolnego Klubu HDK PCK przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Krośnie odbył się XIII Turniej Piłki Siatkowej Szkolnych Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK.W turnieju wzięło udział 7 drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Krosna.
Organizatorami turnieju byli: Oddział Rejonowy PCK w Krośnie oraz Dyrekcja i Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi przy I - Liceum Ogólnokształcącym w Krośnie. Zawody rozegrano w sali gimnastycznej I - Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie.

Kolejność zajętych miejsc:
1 - miejsce II Liceum Ogólnokształcące w Krośnie
2 - miejsce I Liceum Ogólnokształcące w Krośnie
3 - miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie
4 - miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Krośnie
5 – miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie
6 – miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krośnie
7- miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Krośnie


Nagrody wręczyła: p. Ewa Wajs - V-ce Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Krośnie. Nad organizacją i sprawnym przebiegiem zawodów czuwali p.p. Krzysztof Nalborski nauczyciel wychowania fizycznego w I- Liceum Ogólnokształcącym w Krośnie i Jerzy Janusz, Paweł Habrat sędziowie zawodów. Organizacja turnieju była możliwa dzięki dotacji przyznanej przez Urząd Miasta Krosna w ramach projektu złożonego przez Oddział Rejonowy PCK w Krośnie.

1 2 3 1


26.09.2013 r. Zbiórka publiczna do puszek PCK

Fundusze uzyskane ze zbiórki: 1.891.38 złotych
Kwestowało 33 członków i wolontariuszy ze Szkolnego Koła i Klubu HDK PCK przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Krośnie, pod nadzorem nauczyciela - opiekuna Szkolnego Koła i Klubu HDK PCK przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Krośnie p. Waleriana Więcha i kierownika biura Oddziału Rejonowego PCK w Krośnie p. Mariana Wszołka.
Zebrane w zbiórce środki finansowe, zostaną przeznaczone na wsparcie socjalne osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej.
Uczniowie Roland Literacki i Rafał Penar kl. II S lic. z Zespołu Szkół Ponad-gimnazjalnych Nr 4 w Krośnie, zebrali najwyższą kwotę tj. : 230.42 zł.
Pełna dokumentacja z prowadzonych zbiórek jest do wglądu w siedzibie Od-działu Rejonowego PCK w Krośnie.
Serdeczne podziękowanie składam ofiarodawcą, dyrekcji szkoły, opiekunowi Szkolnego Koła PCK oraz rodzicom za wyrażenie zgody do udziału w kweście.

1 2 3 1 2 1 2 3 3


14.09.2013 r. I – Rekreacyjny Rajd Rowerowy HDK PCK zorganizowany z okazji jubileuszu 55 – lecia działalności HDK PCK w Polsce. Rajd przebiegał trasą Krosno, Sporne, Odrzykoń, Bratkówka, Wojkówka i do Rynku w Krośnie.

Celem zorganizowania rajdu było: promowanie zdrowego stylu życia, promocja honorowego krwiodawstwa, promowanie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, nawiązanie współpracy między organizacjami pozarządowymi, a przede wszystkim popularyzacja jazdy rowerowej jako czynnej formy rekreacji. Sygnał do startu dali: Pani Anna Dubiel – Radna Miasta Krosna – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki i p. lek. med. Władysław Tlałka – Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Krośnie. W rajdzie uczestniczyło 81 rowerzystów. Gośćmi Honorowym rajdu byli: p. Bronisław Baran – Zastępca Prezydenta Miasta Krosna, p. Jerzy Wdowiarz – Dyrektor Banku BGŻ w Krośnie, p. Sławomir Stefański – Wójt Gminy Wojaszówka, p. Tomasz Świątek – rowerowy obieżyświat.

Organizator główny rajdu Oddział Rejonowy PCK w Krośnie, współorganizator rajdu Krośnieńskie Towarzystwo Cyklistów w Krośnie. Uczestnicy rajdu otrzymali okolicznościowe upominki, a sponsorzy podziękowania w formie statuetek. Dla wszystkich uczestników został przygotowany poczęstunek.

Na szczególne podziękowanie zasługują Panie z Koła Gospodyń w Wojaszówce, które przygotowały poczęstunek, p. Grzegorz Sługodzki – właściciel Serwisu Rowerowego „Szprycha” w Krośnie, który w sposób bardzo szybki i profesjonalny, udzielał pomocy rowerowej na trasie, p. Damian Machowski – właściciel motoru Honda, który pilotował rajd i p. Stefan Wójcik- współorganizator rajdu.

Patronat Honorowy Rajdu:
p. Jan Juszczak – Starosta Powiatu Krośnieńskiego
p. Piotr Przytocki – Prezydent Miasta Krosna
p. Sławomir Stefański – Wójt Gminy Wojaszówka

Sponsorzy:
Bank Gospodarki Żywnościowej w Krośnie
Remondis Kroeoko sp. z o.o. w Krośnie
Urząd Gminy Wojaszówka
Serwis Rowerowy „Szprycha” w Krośnie
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie 
Kluby HDK OR PCK z terenu powiatu krośnieńskiego.

Zabezpieczenie przejazdu, medyczne i żywnościowe:
Publiczne Samodzielne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie
Straż Miejska w Krośnie
Ochotnicza Straż Pożarna w Wojaszówce.
Dokumentacje fotograficzną rajdu przygotował Pan Wacław Turek – sympatyk PCK.

W imieniu organizatorów , składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do przeprowadzenie rajdu. Do zobaczenia za rok.

1 2 3 1 2 1 2 3 3 3 3


Pobierz regulamin rajdu: Regulamin.doc12.06.2013 r. Szkolne Kluby Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża

Światowa Organizacja Zdrowia, Międzynarodowa Federacja Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, Międzynarodowa Federacja Organizacji Krwiodawców oraz Międzynarodowe Towarzystwo Transfuzjologiczne ogłosiły w roku 2004, dzień 14 czerwca Światowym Dniem Krwiodawcy.

Data ta wiąże się z dniem urodzin Karola Landsteinera, austriackiego lekarza hemato-loga i transfuzjologa, który w 1901 roku odkrył, że w krwinkach czerwonych występują dwa antygeny, które powodują zjawisko aglutynacji w zetknięciu z krwinkami o od-miennej strukturze ant ygenowej. Odkrycie to pozwoliło wówczas wyodrębnić 3 grupy krwi. Umożliwiło to rozwój transfuzjologii i podstaw bezpiecznego przetaczania krwi. Za nie też, otrzymał w 1930 roku Nagrodę Nobla. W 1940 był również współodkrywcą czynnika Rh. Na terenie powiatu krośnieńskiego działa 28 klubów HDK PCK zrzeszających ponad dwa tysiące członków i wolontariuszy, którzy w 2012 r. oddali honorowo 2949 litrów krwi.

To wyjątkowe święto, wyjątkowych ludzi. 14 czerwca br. jest świętem tych wszystkich, którzy dzieląc się z innymi swoją krwią, ratują zdrowie i życie drugiemu człowiekowi. Pragnę serdecznie podziękować Honorowym Krwiodawcom, za ich Dar Serca oraz ży-czyć satysfakcji płynącej z tej wyjątkowo humanitarnej formy wyrażania własnego człowieczeństwa.

1


25.04.2013 r. REGIONALNE MISTRZOSTW PIERWSZEJ POMOCY SZKOLNYCH DRUŻYN MEDYCZNO – SANITARNYCH POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

Podczas tegorocznej edycji Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK przeprowadzonych w dniu 24 kwietnia br. na obiekcie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie. Młodzież szkół po-nadgimnazjalnych z powiatu krośnieńskiego i jasielskiego, udzielała pomocy osobom poszkodowanym na pozorowanych 3 - stanowiskach urazowych : wypadek na strzelnicy, wypadek drogowy, bójka na imprezie. Na kolejnych 3 - stanowiskach przeprowadzana była resuscytacja na fantomach i ćwiczenia ułożenia pozycji bocznej ustalonej. Dodatkowo, młodzież wypełniała pisemny test. W mistrzostwach udział wzięło 13 – cie pięcioosobowych drużyn.

Wyniki końcowe Regionalnych Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK dla rejonu Krosno:

I. I Liceum Ogólnokształcące w Krośnie
II. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Krośnie
III. Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych w Iwoniczu Zdroju
IV. II Liceum Ogólnokształcące w Krośnie
V. Zespół Szkół w Dukli
VI. Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym
VII. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Krośnie
VIII. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krośni

Wyniki końcowe Regionalnych Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK dla rejonu Jasło:
I. Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach
II. Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle
III. Zespół Szkół w Trzcinicy
IV. Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle
V. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle


Największą ilość punktów na stanowisku „Wypadek Drogowy” zdobyła drużyna z I – Liceum Ogólno-kształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie.
Największą ilość punktów na stanowisku „ Testy” zdobyła drużyna z I – Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie

Mistrzostwa zostały zorganizowane przez Oddział Rejonowy PCK w Krośnie przy wsparciu dyrekcji, grona pedagogicznego i uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie. W trakcie mistrzostw uczniowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie, przeprowadzali ćwiczenia przy użyciu specjalnych okularów, symulujących jazdę po spożyciu alkoholu.

Drużyny z I – Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie i Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach, wezmą udział w Okręgowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK w Rzeszowie. Nagrody i upominki dla uczestników ufundowali: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie, Oddział Rejonowy PCK w Krośnie, Jasielski Klub Motorowy i Ruchu Drogowego w Jaśle, Urząd Miasta Krosna i Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Krośnie Sędzią Głównym Mistrzostw był lek. med. Władysława Tlałka – wieloletni lekarz Pogotowania Ratunkowego w Krośnie.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania mistrzostw.
Marian Wszołek
Kierownik Biura OR PCK
w Krośnie

1 2 3 1 2 1 2 3 3 3


18.04.2013 r. Zbiórka publiczna do puszek PCK

Fundusze uzyskane ze zbiórki: 1233,86 złotych

Kwestowało 33 członków i wolontariuszy ze Szkolnego Koła i Klubu HDK PCK przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Krośnie, pod nadzorem nauczyciela-opiekuna Szkolnego Koła i Klubu HDK PCK przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Krośnie p. Waleriana Więcha i kierownika biuraOddziału Rejonowego PCK w Krośnie p. Mariana Wszołka. Wolontariat prowadzony przez członków Szkolnego Koła PCK cieszy się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem młodzieży. Uczniowie z sercem podchodzą do tego typu działań organizowanych i chętnie biorą w nich udział.

Za zebrane w zbiórce środki finansowe, zostaną przeznaczone pomoc dla osób i rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej.

Uczniowie Michał Dudek i Radosław Kozik z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Krośnie, zebrali najwyższą kwotę tj. : 206.24 zł.

Pełna dokumentacja z prowadzonych zbiórek jest do wglądu w siedzibie Od-działu Rejonowego PCK w Krośnie.

Serdeczne podziękowanie składam ofiarodawcą, dyrekcji szkoły, opiekunowi Szkolnego Koła PCK oraz rodzicom za wyrażenie zgody do udziału w kweście.

Z poważaniem.
Marian Wszołek
Kierownik Biura
Oddziału Rejonowego PCK w Krośnie

1 2 3 1


19.03.2013 r. Zjazd Zwyczajny Oddziału Rejonowego PCK w Krośnie

W dniu 19.03.2013 r. w sali narad Oddziału Rejonowego PCK w Krośnie, odbył się Zjazd Zwyczajny Oddziału Rejonowego PCK w Krośnie. W obradach uczestniczyło 17 delegatów na 19 zaproszonych. Nieobecni delegaci usprawiedliwili swoją nieobecność. Delegaci jednogłośnie przegłosowali skład prezydium zjazdu w osobach:

p. Marian Wszołek – przewodniczący zjazdu
p. Ewa Wajs – v-ce przewodnicząca zjazdu
p. Justyna Puchyrska – sekretarz zjazdu
p. Walerian Wiech – protokolant zjazdu

W zjeździe uczestniczyli Członkowie Honorowi PCK p. Bronisław Ślączka i p. Władysław Tlałka, a także p. Marceli Kuca – Prezes OO PCK w Rzeszowie.

Panowie Marceli Kuca – Prezes POO PCK w Rzeszowie i Władysław Tlałka – Prezes OR PCK w Krośnie, wręczyli okolicznościowe dyplomy i statuetki „róża” : p. Ewie Wajs, p. Stanisławie Uliasz, p. Justynie Puchyrskiej, p. Elżbiecie Boś i p. Anecie Kozubal , za bardzo aktywne wspieranie działań podejmowanych przez OR PCK w Krośnie.

1 2 3 1 2 1 2 3 3


7.12.2012 r. XXII Rejonowa Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

21 gimnazjalistów , którzy wygrali eliminacje szkolne , wzięło udział w
XXII - Rejonowej Olimpiadzie PCK Promocji Zdrowego Stylu Życia
, która odbyła się w sali narad Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie ul. Rynek 2 dnia 7.12.2012 r.
W etapie szkolnym wzięło udział 398 uczniów z 22 szkół gimnazjalnych .
W etapie rejonowym wzięło udział 21 uczniów z 21 szkół gimnazjalnych .

I - miejsce - Mateusz Korona – Gimnazjum Nr 1 w Krośnie / nauczyciel – opiekun uczenia p. Ewa Urbanek /
II – miejsce - Mariola Brzana – Gimnazjum w Rymanowie / nauczyciel – opiekun uczennicy p. Bernadeta Michnowicz /
III –miejsce- Katarzyna Nowotarska – Gimnazjum w Jaszczwi / / nauczyciel – opiekun uczennicy p. Beata Telesz /

Zwycięzca eliminacji rejonowych Mateusz Korona w dniu 22 marca 2013 r. reprezentował będzie nasz rejon na eliminacjach wojewódzkich w Rzeszo-wie. Olimpiadę zorganizował Oddział Rejonowy PCK w Krośnie we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Krośnie . Nagrody , dy-plomy, pamiątkowe upominki oraz poczęstunek dla uczestników i opiekunów ufundowali : Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krośnie i Oddział Rejonowy PCK w Krośnie. Serdecznie dziękuję nauczycielom za rzetelne przygotowanie młodzieży do olimpiady i wysoki poziom prezentowanej przez nich wiedzy.

1 2 3


21.11.2012 r. - JUBILEUSZ 40- lecia SK HDK w ZSP NR 4 w Krośnie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


14.11.2012 r. - Zespół Szkół Ponagimnazjalnych Nr 4 im. Ignacego Łukaszewicza w Krośnie ,,Naftówka” w akcji kwestarskiej dnia 14.11.2012 r. zebrana kwota 2280.38 zł.

1 2


30.10.2016 r. - Rejonowej Konferencji Nauczycieli – Opiekunów Szkolnych Kół PCK z terenu powiatu krośnieńskiego

1 2 3


26.10.2012 r. - XII Turniej Piłki Siatkowej Szkolnych Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK. W turnieju wzięło udział 6 drużyn HDK PCK ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Krosna.

1 2 3 4


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3